• Základné informácie zo ŠJ

      1. Obed sa vydáva v čase od 11,30 hod.  -  13,30 hod.
      2. Stravné uhrádzajte bankovým prevodom na číslo účtu SK13 0900 0000 0005 0215 7614 (VS: každý žiak ma pridelený v Edupage) vždy mesačne vopred do 25. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.
      3. Stravné odporúčame uhrádzať trvalým príkazom na úhradu. Pre žiakov 1. stupňa odporúčame sumu trvalého príkazu 22 €, pre žiakov 2. stupňa v sume 25 €..
      4. Ročný poplatok za úhradu režijných nákladov:  žiaci 1. – 9. ročníka 
       15,- EUR   /  1. polrok splatnosť do 15.10.2021
       15,- EUR  /  2.polrok splatnosť do 15.02.2022 
      5. Upozorňujeme rodičov, že ak dieťa nepríde do školy, je potrebné ho zo stravy vyhlásiť v školskej jedálni. Neodhlásená strava prepadá.
      6. Evidencia odoberania obedov v školskej jedálni sa realizuje prostredníctvom dochádzkových čipov. V prípade opakovaného zabudnutia čipu alebo nerešpektovania potreby evidencie, bude mať vedúca školskej jedálne právo obed dieťaťu NEVYDAŤ.
      7. Odhlásiť resp. prihlásiť stravu je možné deň vopred alebo vo výnimočných prípadoch pri náhlom ochorení do 7:30 hod. ráno.
      8. Za neodobratú stravu a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
      9. Odhlásenie je možné urobiť prostredníctvom mobilnej aplikácie EduPage,telefonicky alebo formou SMS na t. č. 051/4525 103  alebo 0950 381 714.
      10. Počas nemoci poskytujeme obed do obedára len prvý deň ochorenia dieťaťa. Ďalšie dni treba dieťa zo stravy vyhlásiť. Nie je prípustné, aby si choré dieťa prišlo pre obed do obedára samo.

       

      V Sabinove dňa 31.08.2021
      Silvia Labudová, vedúca ŠJ

     • Začiatok šk.roka 2021/2022

     • Pozývame žiakov, rodičov a priateľov našej školy na otvorenie nového šk.roka 2021/2022 spojené so slávnostnou svätou omšou Veni Sancte, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 2.septembra 2021 o 8.00 vo farskom kostolePo skončení sv.omše sa spoločne presunieme do areálu školy.

     • Pokyny k začiatku šk.roka

     • Vážení rodičia, milí žiaci, vo štvrtok 2.septembra po sv.omši bude slávnostné otvorenie šk.roka v areáli školy. Po ňom pôjdu do tried iba žiaci 1. a 5.ročníka. Pred nástupom do školy musí rodič pre svoje dieťa predložiť prostredníctvom aplikácie Edupage Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (tlačivo je možné nájsť aj na našej webstránke v sekcii DOKUMENTY). Bez tohto vyhlásenia nemôže byť žiak vpustený do priestorov školy.

      Po skončení oficiálneho programu budú pani vychovávateľky realizovať zápis detí do ŠKD. Zápisný lístok nájdete na webstránke v sekcii DOKUMENTY, odkiaľ si ho môžete už vopred stiahnuť a vyplnený priniesť do školy. Taktiež bude možné v prvý deň školského roka prihlásiť žiakov na obedy v ŠJ (varí sa až od piatka 3.9.2021). Prihlasovanie žiakov na obedy prebehne pri bočnom vchode do budovy školy (pri jedálni). Prihlášku do ŠJ taktiež nájdete na na webstránke v sekcii DOKUMENTY, odkiaľ si ju môžete už vopred stiahnuť a vyplnenú priniesť do školy. 

      Ako sme Vás už informovali, ministerstvo umožnilo na začiatku školského roka dobrovoľné testovanie žiakov v školách a v domácom prostredí. Na základe zisteného záujmu škola dostala požadovaný počet kloktacích textov. Tieto testy budú prihláseným záujemcom rozdané v škole 2.septembra. Žiak vykoná kloktanie doma pod dohľadom zákonného zástupcu. Zber vzoriek sa uskutoční hneď v piatok 3.septembra 2021 po príchode do školy. Ponúkame pomôcku pre rodičov na vykonanie testu kloktaním vo forme Návodu na použitie kloktacieho testu, prípadne si môžete pozrieť inštruktážne video. Rodičia po vykonaní testu následne vyplnia v aplikácii Edupage tlačivo Čestné vyhlásenie - samoodber.

      Prajeme Vám všetkým pokojný a šťastný začiatok školského roka 2021/2022.

   • Kontakty

    • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    • 051/4521 639
    • 9.mája 740/7
     083 01 Sabinov
     08301 Sabinov
     Slovakia
    • 31942202
    • 2020722627
    • Ing.Katarína Hviščová
     0908/975 659
     hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
     0907/183 303
     kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Mgr.Terézia Škovierová
     051/4521 639
     skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
    • Mgr. Martina Semanová
     051/4521 639
     semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

     Konzultačné hodiny:
     Utorok: 14.00 – 16.00
     Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
    • Martina Halčišáková
     051/4525 103
     0950 381 714
     jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Prihlásenie