• Projekt - škola budúcnosti

    • 27.05.2014 10:03
    • autor – Správca 0277
     Cieľom projektu je skvalitnenie systému výučby na základných a stredných školách a podporou informačných a komunikačných technológií. Prostredníctvom e – Learnigového portálu môžu zúčastnené školy komunikovať a navzájom si vymieňať vypracované výukové materiály.
    • viac
    • V novom školskom roku začíname ...

    • 27.05.2014 09:32
     • celkový počet 380 žiakov, do 1. ročníka nastúpilo 31 žiakov
     • vyučujú sa v 17 triedach, 4 odborné učebne (informatika, fyzika, dielne, telocvičňa)
     • fungujú tri šk. zariadenia:            školský klub detí
     školské stredisko záujmovej činnosti
     školská jedáleň ...
    • viac
    • Opustili nás ...

    • 27.05.2014 09:30
    • V školskom roku 2006/2007 odišlo 66 žiakov, z toho:
     8-ročné gymnázia       -           2 žiaci
     Gymnázia                   -           14 žiakov
     Stredné odborné školy-          32 žiakov
     Str. odb. učilištia
                 študijné odb.   -           12 žiakov
                 učebné odb.    -           5 žiakov
     odborné učilištia         -           1 žiačka
    • viac
    • Škola oslávila
    • Škola oslávila

    • 27.05.2014 09:29
    • Dňa 17. 5. 2007 sme si pripomenuli 15. výročie založenia našej školy. Toto výročie sme začali sláviť slávnostnou sv. omšou. Oslava pokračovala v MsKS pestrým programom, ktorý pripravili naši žiaci pod vedením skvelých pedagógov.
    • viac