• Profil školy

    • Sme jednou zo štyroch základných škôl v Sabinove. Škola bola zriadená Rímskokatolíckym biskupským úradom v Košiciach v roku 1992.

     Pri našej práci sa snažíme rozvíjať rozumové schopnosti, oboznamovať s kultúrnym dedičstvom, pestovať zmysel pre hodnoty, pripravovať na budúce povolanie a vytvárať vzájomné porozumenie medzi učiteľmi a žiakmi. Podarilo sa nám dosiahnuť úspechy nielen na úrovni Slovenska, ale aj v zahraničí.

     Pri práci s deťmi sa nezameriavame len na vzdelávanie, ale ponúkame im aj mimoškolské aktivity v záujmových útvaroch Centra voľného času pri našej škole, ktoré vyvíja svoju činnosť od roku 2004. Sme otvorení aj pre žiakov z iných škôl a v našej činnosti ponúkame možnosti aj na vzdelávanie dospelých v rámci rôznych kurzov. Súčasťou školy okrem vyššie spomínané CVČ sú aj školský klub detí a školská jedáleň.

     A čo do budúcna? Poslanie, ktoré sme ako cirkevná škola dostali pri svojom vzniku do vienka, budeme aj naďalej napĺňať, veď prirodzený princíp kresťanskej výchovy spočíva vo výchove k dobru a k pravde, k ľudskej slobode.