Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školyCirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa, 9. mája 7, 083 01 Sabinov
Adresa školyUl. 9. mája 740/7, Sabinov
Telefón+421514521639
E-mailskola@czssabinov.sk
  
WWW stránkahttps://www.czssabinov.sk

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónMobilE-mail
RiaditeľkaIng. Katarína Hviščová051 4521 6390908 975 659hviscova.k@czssabinov.sk
ZRŠIng.Mgr.Jozef Kovalík051 4521 6390907 183 303kovalik.j@czssabinov.sk
EkonómkaIng.Terézia Škovierová051 4521 6390917 167 220skovierova.t@czssabinov.sk
Vedúca ŠJMartina Halčišáková051 4525 1030911 526877jedalen@czssabinov.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktE-mail
predsedaMgr.Martina Semanová051 4521 639semanova.m@czssabinov.sk
pedagogickí zamestnanciThLic.Dominika Komišaková051 4521 639komisakova.d@czssabinov.sk
ostatní zamestnanciZuzana Žilková051 4521 639zilkova.z@czssabinov.sk
zástupcovia rodičovMgr.Mária Fekiačová  
 Ing.Vladimír Štofaník  
 Ing.Mária Straková  
 Ing.Zuzana Ondková   
zástupca zriaďovateľaMgr.Miroslav Jacko  
 ThLic.Marek Haratim  
 Mgr. Lucia Halčáková  
 RNDr.Marcel Tkáč  

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

NázovKošická arcidiecéza
SídloHlavná 28, 041 83 Košice
IČO179094
Telefón055/ 68 28 120
E-mailscholabu@abuke.sk

§ 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia

Činnosť rady školy

RADA ŠKOLY

V školskom roku 2022/2023 sa uskutočnili zasadnutia rady školy v termínoch:

1.Zasadnutie 25.8.2022 - program:

1. Otvorenie

2. Informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za školský rok 2021/2022

3. Informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno technickom, personálnom a priestorovom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v šk. roku 2022 /2023

4. Diskusia

5. Uznesenia, záver

Na zasadnutie bola pozvaná p. riaditeľka, ktorá predniesla správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za šk. rok. Správa bola členmi rady školy prijatá a schválená. Taktiež v súvislosti so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu podala návrh na zmenu v ŠkVP pre 9. ročník. V návrhu žiadala o pridanie dotácie 1 hodiny informatiky a ½ hodiny na cvičenia zo SJL a MAT. Návrh na zmenu v ŠkVP bol členmi rady školy schválený.

2.Zasadnutie 28.2.2023 - program:

1. Otvorenie

2. Oboznámenie o priebehu výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa školy na ďalšie funkčné obdobie

3. Podanie správy - Účtovná závierka za rok 2022

4. Informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za 1.polrok šk. roka 2022/2023

5. Príprava zápisu žiakov do 1. a 5. ročníka

6. Uznesenia, záver

P. riaditeľ ABŠÚ oboznámil prítomných členov rady školy o priebehu nadchádzajúceho výberového konania na funkciu riaditeľa školy z dôvodu skončenia funkčného obdobia. Prítomným ďalej oznámil, že s predsedníčkou rady školy dohodne ďalší termín zasadnutia pred výberovým konaním a samotný termín výberového konania. Všetkým členom rady školy budú zaslané pozvánky na obe udalosti.

Na zasadnutí bola ako hosť prítomná p. riaditeľka, ktorá predniesla rade školy Účtovnú závierku za rok 2022 a informovala prítomných členov rady školy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za I. polrok šk. roka a o príprave zápisu žiakov do 1. a 5. ročníka.

Prítomní členovia rady školy si vypočuli a schválili podané správy.

3.Zasadnutie 4.5.2023 - program:

1.Dohodnutie postupu, spôsobu a priebehu výberového konania,

2.Spracovanie kritérií výberového konania

3.Oboznámenie sa s návrhom koncepcie rozvoja školy prihlásených uchádzačov do výberového konania.

P. riaditeľ ABŠÚ Mgr. M. Jacko najskôr požiadal prítomných o podpísanie vyhlásenia o ochrane osobných údajov v súvislosti s výberovým konaním. Potom prečítal zápisnicu zo dňa 24.4.2023 o prevzatí prihlášok do výberového konania na funkciu riaditeľa, ktoré sa uskutočnilo za prítomnosti predsedníčky rady školy v Košiciach. Informoval zároveň už všetkých prítomných členov rady školy, že do uzávierky sa do výberového konania prihlásila jedna uchádzačka: Ing. Katarína Hviščová. Ďalej bolo dohodnuté, že výberové konanie, ktoré sa uskutoční 17.5.2023 v priestoroch Arcibiskupského úradu v Košiciach, bude viesť riaditeľ ABŠÚ p. Jacko. Výberové konanie prebehne tajným hlasovaním. Uchádzačka bude mať pripravenú písomne spracovanú koncepciu a pohovor bude vedený ústnou formou. Každý člen rady školy bude mať 1 hlas, ktorý môže odovzdať zakrúžkovaním poradového čísla pred menom uchádzačky. Uchádzačka musí získať minimálne 6 hlasov zo všetkých členov rady školy, aby prešla výberovým konaním. Nakoniec sa rada škola dohodla, že uchádzačka sa dozvie výsledok výberového konania hneď po jeho skončení.

4.Výberové konanie na funkciu riaditeľa školy 17.5.2023, ABŠÚ Košice

Priebeh výberového konania:

Výberové konanie prebiehalo ústnym pohovorom a prezentáciou vlastnej koncepcie rozvoja školy. Členovia rady školy kládli potom uchádzačke otázky. Po prezentácii a zodpovedaní otázok nasledovalo hodnotenie podľa vopred schváleného kritéria.

Po sčítaní a vyhodnotení výsledkov výberového konania zostavila výberová komisia poradie úspešnosti uchádzačov podľa kritérií hodnotenia nasledovne:

1.Ing. Katarína Hviščová, počet hlasov 4

Vzhľadom k tomu, že uchádzačka nezískala nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov rady školy, rada školy nenavrhuje zriaďovateľovi školy na vymenovanie do funkcie riaditeľa Cirkevnej základnej školy sv. Jána Krstiteľa v Sabinove žiadneho kandidáta.

Dňa 27.6.2023 p. riaditeľ ABŠÚ preposlal všetkým členom rady školy prostredníctvom predsedníčky rady školy oznámenie o rozhodnutí zriaďovateľa v tomto znení:

Dňa 17.5.2023 sa uskutočnilo výberové konanie na funkciu riaditeľa Cirkevnej základnej školy sv. Jána Krstiteľa, ul. 9. mája 7, Sabinov. Rada školy, ako výberová komisia, nenavrhla zriaďovateľovi školy vymenovať do funkcie riaditeľa školy žiadneho kandidáta, keďže prihlásená uchádzačka nezískala v tajnom hlasovaní nadpolovičný počet hlasov všetkých členov rady školy.

Košická arcidiecéza, Hlavná 28, Košice, ako zriaďovateľ Cirkevnej základnej školy sv. Jána Krstiteľa v Sabinove v súlade s § 3 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a o doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme poverila vykonávaním funkcie riaditeľa školy s účinnosťou od 1.8.2023 do 31.1.2024 doterajšiu riaditeľku školy Ing. Katarínu Hviščovú.

Druhé výberové konanie bude vypísané v priebehu mesiaca október 2023 a termín druhého výberového konania bude dohodnutý na najbližšom zasadnutí rady školy (termín najbližšieho zasadnutia rady školy dohodne predsedníčka rady školy s riaditeľom ABŠÚ v Košiciach).

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 274

Počet tried: 17

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22212222217
počet žiakov332429194136263927274
z toho v ŠKD2920279     85

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. zam.Počet odborných zam.Počet nepedag. zam.
Doba neurčitá2418
Doba určitá610
Znížený úväzok501
So zmenenou prac.schopnosťou001
Na dohodu300

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov02525
vychovávateľov033
asistentov učiteľa044
spolu03232

Predmety vyučované nekvalifikovane

Predmet7.A7.B8.A8.B9.A9.BPočet hodín týždenne
RUJ1122118
OBN    112
THD11    2

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád


Názov súťažeMeno žiakaokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Hviezdoslavov KubínBarbora Juskováčestné uznanie   
 Sofia Štofaníková3.miesto   
SARMSofia Štofaníkováocenenie v prednese   
 Filip Pažickýocenenie v prednese   
Biblia očami detíMiroslava Michalcová 1.miesto3.miesto 
 Vanesa Šimonová 2.miesto  
Biblická olympiádaMaxim Komišak 1.miesto   
 Karin Mušinská    
 Simona Uličná    
Dejepisná olympiádaMaxim Komišak 3.miesto   
 František Novotný2.miesto   
Pieseň pre Sv.OtcaDorota Jusková zlaté pásmo  
 Tamara Tokárová bronzové pásmo  
 Nela Krausová bronzové pásmo  
 Dorota Jusková bronzové pásmo  
Florbal DSAdružstvo chlapcov3.miesto   
Futsal MsÚ Sabinovdružstvo chlapcov3.miesto   
Basketbal MsÚ Sabinovdružstvo dievčat2.miesto   
Atletikadružstvo chlapcov2.miesto   
 družstvo dievčat3.miesto   
Šachdružstvo žiakov  3.miesto 
FLL Programovanie robotovAdrián Seč  1.miesto 
 Matej Čabák    
 František Novotný    
 Jakub Štefánik    
 Lukáš Seč    

Aktivity a prezentácia na verejnosti

• V priestoroch školskej kaplnky sa pravidelne konali až do začiatku pandémie koronavírusu sv. omše za účasti žiakov, rodičov a verejnosti.

• Na školskom webe sú prezentované práce žiakov a informácie zo života školy.

• Činnosť školy je pravidelne propagovaná aj na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

• Príspevky zo života školy sú pravidelne zverejňované v mesačníku mesta Sabinov a vo Farskom liste.

• Žiaci sa pravidelne zúčastňujú kultúrnych podujatí a športových súťaží pri príležitosti Dní Sabinova.

• Účasť žiakov školy na kultúrnom programe v centre mesta k sv. Mikulášovi a k Vianociam.

• Škola bola hlavným organizátorom farských plesov.

• Rodičovská rada a občianske združenie Pomoc pre CZŠ realizovala aj naďalej akciu Desiatok pre školu, v ktorej mnohí ľudia dobrovoľným príspevkom 10 EUR mesačne podporujú aktivity školy.

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) DLHODOBÉ

Pomáhajúce profesie II.

Hlavným cieľom tohto projektu spolufinancovaného Európskou úniou je zlepšenie študijných výsledkov žiakov ohrozených školským neúspechom z dôvodu problémov v učení, správaní, alebo zdravotných problémov. Hlavné aktivity projektu: vytvorenie 2 pracovných miest na pozíciu asistenta učiteľa, 1 prac.miesta na pozíciu špeciálny pedagóg a 1 prac.miesta na pozíciu školský psychológ.

Microsoft Schools

Školy zapojené do tohto celosvetového programu spoločnosti Microsoft realizujú digitálnu transformáciu a integráciu technológií Microsoftu do školského vyučovania. Tieto školy profitujú z osvedčených postupov škôl Microsoft Showcase Schools a vo svojich komunitách sa z nich stávajú noví vodcovia vzdelávania.

Pomôž svojej škole a chráň prírodu

Súťaž organizovaná firmou Milk-Agro a je zameraná na zber a recykláciu hliníkových viečok z výrobkov SABI a tetrapaku z čerstvého mlieka SABI.

Recyklohry

Recyklohry sú školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií.

Cvičná škola Prešovskej univerzity

Štatút cvičnej školy pre pedagogickú prax študentov Prešovskej univerzity v Prešove vznikol s cieľom skvalitniť prípravu študentov učiteľských študijných odborov pre potreby praxe. Cvičné školy pre pedagogickú prax študentov PU v Prešove sú vybrané školy, ktoré zaručujú kvalitu edukačného procesu kompetentnými cvičnými učiteľmi.

B) KRÁTKODOBÉ

Biela pastelka

Verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.

Milión detí sa modlí ruženec

Pápežská nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi, ktorá je na Slovensku známa pod názvom Kirche in Not, spája v tejto modlitbovej iniciatíve deti na celom svete v spoločnej snahe vyprosiť mier a jednotu v našich rodinách, v našej krajine i vo svete.

Medzinárodný deň školských knižníc

Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry. Pri tejto príležitosti sa v škole uskutočnila výmenná burza kníh.

Európsky deň jazykov

Jeho cieľom je podnietiť Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.

Deň zdravej výživy

Aktivity na podporu zdravej výživy u detí.

Deň elegancie

Cieľom tohto dňa bolo namotivovať vzorným správaním sa v spoločnosti žiakov k predstave stať sa váženými dámami a pánmi.

Tehlička 2023

Deti svojimi modlitbami a finančnými darmi pomáhali prostredníctvom verejnej zbierky Tehlička ľuďom v rozvojových krajinách. Zbierku organizujú slovensí saleziáni.

Hrou k lepším výsledkom

Projekt prebiehal v spolupráci s Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom. Do projektu boli zapojení viacerí učitelia, ktorí aplikovali do výučby svojich predmetov v rámci 7. a 8. ročníka herný program s cieľom zvýšiť motiváciu žiakov učiť sa a zároveň podporiť prostredníctvom rovesníckeho prístupu tých žiakov, ktorí majú slabé školské výsledky. Daný program zahŕňal aj úvodný zážitkový program a hodnotné stretnutia s koordinátormi projektu.

Výskum akademických ašpirácií žiakov a žiačok ZŠ v predmete matematika

Projekt prebiehal v spolupráci ekonomickou fakultou - Technická univerzita v Košiciach a Durham University, School of Education. Do projektu boli zapojení žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí v priebehu 6 - 7 mesiacov písali 30 minútové testy z matematiky. Cieľ výskumu: Preskúmať, ako súvisí poskytovanie spätnej väzby v testovaní s ašpiráciami a ktoré typy matematických úloh robia žiakom najväčšie problémy. Výstupy projektu: Výsledky budú rozšírené medzi vedeckú komunitu formou publikácie akademického článku v kvalitnom zahraničnom časopise a prezentáciami na medzinárodných konferenciách. Výsledky budú taktiež prezentované širšej verejnosti a zúčastneným školám

C) V školskom roku 2022/2023 boli školou vypracované projekty:

ENTER pre školy 2021 - Digitálna generácia (zodp. ThLic. Komišaková)

Cieľom grantového programu od Nadácie Pontis je sprístupniť žiakom a žiačkam druhého stupňa základných škôl a žiakom a žiačkam stredných škôl hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania prostredníctvom micro:bitov. Micro:bity môžu byť využité nielen na hodinách informatiky, ale aj na všetkých ostatných predmetoch, pretože ich využitie je veľmi praktické a variabilné. Nakúpilo sa 20 sád Micro:bit s cieľom implementovať BBC micro:bit do vyučovania žiakov 4.-8. ročníka základnej školy a tiež v rámci mimoškolskej činnosti. Požadovaná suma na nákup bola 817,82 € táto suma nám bola v plnej miere poskytnutá.

Vedecké krabice (zodp. Mgr. Grapová)

Súťaže sa zúčastnilo prvých 50 najrýchlejšie registrovaných škôl. V 1. kole súťaže každá škola dostala vedeckú krabicu obsahujúcu pomôcky na vedecké pokusy. Úlohou súťažných tímov bolo zrealizovať pokus s využitím niektorých ponúknutých pomôcok, vytvoriť záznam experimentu a metodický postup. Do druhého kola postúpilo 20 najlepších prác (medzi ktorými bola aj naša škola) a celý proces sa zopakoval s novými pomôckami z novej vedeckej krabice, ktorá do škôl prišla. Tri najlepšie práce boli odmenené mikroskopom.

D) eTwinnig projekty

Na našej škole prebiehali súčasne 3 e-Twinning projekty:

Making Friends (zodp. Mgr. Grapová)

Cieľ projektu: v rámci projektu žiaci získali nové priateľstvá, prehĺbili si vedomosti, zdieľali spoločné aktivity a zdokonalili sa v angličtine. Zapojení žiaci našej školy - žiaci z krúžku Malý chemik.

Middle Ages Around Us (zodp. Mgr. Jusková)

Cieľ projektu: spoznávanie stredovekej histórie našej krajiny (blízkych regiónov) v podobe historických pamiatok, spoznávanie stredovej histórie našich partnerských krajín (Talianska, Španielska a Grécka), rozvíjanie digitálnych zručností - žiaci pracovali v aplikácii Padlet, aby mohli predstaviť seba samých, svoju školu, svoje mesto a svoju krajiny. Spoločne s ostatnými partnerskými školami pracovali na jednej spoločnej e-knihe o stredovekých historických pamiatkach Talianska, Španielska, Slovenska a Grécka. V rámci projektu sa na Slovensku zrealizovali 3 exkurzie, prostredníctvom ktorých žiaci získali autentické fotografie historických pamiatok a veľké množstvo informácií. Takto nadobudnuté materiály slúžili ako podklad na tvorbu spoločnej e-knihy vytvorenej v aplikácii Book Creator. Všetky výstupy projektu sa realizovali v anglickom jazyku, takže žiaci zároveň rozvíjali svoje komunikačné zručnosti v anglickom jazyku a budovali si svoju slovnú zásobu. Projekt bol ukončený spoločným online stretnutím partnerských škôl. Zapojené triedy v projekte: 6.A, 7.B, 8.A.

Healthy Habits in the School (zodp. ThLic. Komišaková)

Cieľ projektu: spoznávanie sa so žiakmi z iných krajín, spoznávanie ich kultúry, zvykov, návykov stravovania žiakov, zlepšenie jazykových a digitálnych zručností žiakov. Zapojená trieda do projektu: 7.A.

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 9.2.2017

Druh inšpekcie: tematická

Predmet inšpekcie: Úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti čitateľskej gramotnosti - testovanie žiakov 9.ročníka ZŠ

Výsledky:

• Vyhľadávanie explicitných informácií - 91,67 %

• Vyhľadávanie implicitných informácií - 77,38 %

• Integrácia a interpretácia myšlienok - 52,38 %

Závery: Žiaci dosiahli vo všetkých častiach testu výsledky lepšie ako bol národný priemer SR.

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

Priestorové podmienky

Škola je umiestnená v jednej budove, ktorá bola daná do prevádzky v roku 1956. V budove školy sa nachádza 17 klasických učební zameraných na jednotlivé predmety. Väčšina tried je dostatočne priestranná, veľká a svetlá. Škola má jednu učebňu výpočtovej techniky, učebňu fyziky, telocvičňu, školskú jedáleň s kuchyňou.

Plynová kotolňa má nainštalované 4 kondenzačné kotly Junkers, ktoré spolu s výmenou ventilov pomáhajú ušetriť nemalé finančné prostriedky za plyn a zvýšili tepelný komfort v učebniach.

Väčšina tried má zrekonštruovanú podlahu. Všetky učebne sú vybavené dataprojektorom a bielou tabuľou. Na poobedňajšiu činnosť v ŠKD sa využívajú učebne 1.stupňa. Záujmová činnosť v CVČ prebieha popoludní v učebniach a v telocvični školy. Príležitostne na hodinách Katolíckeho náboženstva sa využíva aj školská kaplnka.

Každý žiak má svoju skrinku, kde si môže uložiť prezúvky a osobné veci. Skrinky sú uložené v suteréne školy.

Materiálno-technické podmienky

Vybavenosť učebnicami je dobrá. Učebné pomôcky sú sústredené v kabinetoch 1. - 4.ročníka, prírodopisu, fyziky, chémie, výtvarnej výchovy, matematiky, TV a aj v učebniach.

Škola disponuje viac ako štyridsiatimi počítačmi, notebookmi, veľkokapacitnou tlačiarňou v zborovni. Väčšina tried je vybavená dataprojektormi s bluetooth pripojením k notebookom. Výpočtová technika je využívaná na hodinách informatiky a v jednotlivých predmetoch podľa dostupného softvéru, pri príprave na vyučovanie v popoludňajších hodinách, ako aj v záujmových útvaroch centra voľného času.

Všetky triedy sú vybavené novými lavicami a stoličkami pre žiakov. Vo viacerých učebniach boli vymenené aj školské tabule popisovateľné fixami, ktoré sa dajú využívať aj interaktívne.

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky, vypracované v súčinnosti s radou školy alebo s radou školského zariadenia, ak je zriadená

Úspechy a nedostatky

SWOT analýza

silné stránky školy:

a) spolupráca s rodičmi a inštitúciami v meste

b) bohatá ponuka záujmových útvarov v CVČ

c) využívanie informačno - komunikačných technológií

d) vlastníctvo certifikátu Microsoft Showcase School

e) skúsenosti s realizáciou projektov,

f) všetky súčasti školy sú v jednej budove (úspora nákladov na energie),

g) stabilizovaný zbor učiteľov a jeho vekové zloženie

h) duchovné zázemie školy,

i) budova vo vlastníctve školy,

j) dlhodobý nájom pozemku školy

slabé stránky školy:

a) nedokončené zateplenie budovy školy

b) havarijný stav strechy

c) nedostatočné využívanie učebných pomôcok vo vyučovacom procese

d) absencia finančných prostriedkov na nutné investície

e) chátrajúci stav exteriéru školy

príležitosti:

a) rozľahlý zatrávnený areál školy so stromami

b) pomoc žiakom pri výbere budúceho povolania

c) podpora odborného a profesijného rastu žiakov a učiteľov

d) rozvoj komunikácie a partnerskej spolupráce učiteľa so žiakmi, učiteľa a rodiča

e) skvalitňovanie vých.-vzdel.procesu využívaním dostupných učebných pomôcok a elektronických materiálov

f) prístup ku kvalitným vzdelávacím materiálom

g) rozvoj talentu žiakov v záujmových útvaroch CVČ

h) priestory školy ponúkané na voľnočasové aktivity a pre žiakov a rodičov školy a pre mládež mesta

riziká:

a) konkurencia ostatných ZŠ v meste

b) legislatíva umožňujúca obmedzenie poskytovania podielových daní na záujmovú činnosť žiakov prostredníctvom mesta, resp.obcí

c) zloženie mestskej samosprávy

d) nezáujem niektorých žiakov o vzdelávanie a realizáciu voľnočasových aktivít napriek širokej ponuke školy

e) závislosť financovania školy od počtu žiakov

f) dôsledky pandémie

§ 2. ods. 3 a ZŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 29

z toho 1.stupeň: 6

2.stupeň: 23

§ 2. ods. 3 b ZŠ: Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2022: 33 / počet dievčat 12

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2022: 33 / počet dievčat 9

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 0/ počet dievčat 0

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2022

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov000032730

§ 2. ods. 3 c ZŠ: Počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie v strednej škole

Prihlásení na SŠ

Počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie v SŠ a počet prijatých na vzdelávanie v SŠ

 Gymn. biling.Gymn.4.ročSOŠ-štud.odborSOŠ-učeb.odborSpolu
prihlásení21114229
prijatí 21114229
% úspešnosti100100100100 

§ 2. ods. 3 e ZŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJFYZGEGHUVCHEINFKNBMATNEJOBNPVCPDAPVO
1.A     1  11    1
1.B     1  11,06    1
2.A     1 111    1
2.B     1 111,17    1
3.A1,07    1 111,36  11,14 
3.B1,21    1 11,071,07  11,14 
4.A1,42    1 1,211,051,68  11,37 
5.A1,21,151,25 1,11 1,31,051,25     
5.B1,791,371,53 1,581 1,581,051,74     
6.A1,211,371,261,371,161 1,1611,53 1,05   
6.B2,182,122,291,761,761 1,5912,41 1,41   
7.A1,621,771,691,151,381,081,381,541,081,7711,62   
7.B1,4621,691,381,2311,621,8511,621,431,62   
8.A1,21,41,21,11,0511,05111,5511,15   
8.B2,372,372,742,1621,162,632,051,422,741,62,05   
9.A1,851,6211,461,23 1,851,151,152,151,631,46   
9.B1,711,5711,51,21 1,641,291,212,141,751,36   

TriedaRUJSJLSPRTSVVLAVYV
1.A 1,0611 1
1.B 1,0611 1
2.A 1,0811 1
2.B 1,1711 1
3.A 1,291111
3.B 1,21111,211
4.A 1,74111,261
5.A 1,551  1
5.B 1,681  1
6.A 1,421  1
6.B 21  1
7.A1,62,081  1
7.B1,831,771  1
8.A1,251,451  1
8.B2,212,741,11  1,05
9.A1,62,231  1
9.B1,92,071  1

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A171700
1.B161600
2.A121200
2.B121200
3.A141400
3.B151400
4.A191900
5.A202000
5.B211900
6.A191900
6.B171700
7.A131300
7.B131300
8.A202000
8.B191810
9.A131300
9.B141400

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

Príloha č.1

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
ANGLICKÝ JAZYK NÁS BAVÍ15 Mgr. Lucia JUSKOVÁ
ANGLIČTINA HROU8 Bc. Gabriela GOLIAŠOVÁ
ANGLIČTINA PRE POKROČILÝCH7 Mgr. Anna TUMIDALSKÁ
BASKETBALOVÝ KRÚŽOK7 Mgr. Ivan ĎURAN
FUTBAL A FLORBAL24 Mgr. Ivan ĎURAN
KERAMICKÝ KUMŠT34 Mgr. Alica FIRMENTOVÁ
KUCHYŇA OČAMI MOLEKÚL - MALÝ CHEMIK6 Mgr. Monika GRAPOVÁ
LOPTOVÉ HRY - DIEVČATÁ17 Mgr. Ivan ĎURAN
LOPTOVÉ HRY (1.- 2.ročník)16 Mgr. Miroslav NOVOTNÝ
LOPTOVÉ HRY (3.- 4.ročník)16 Mgr. Peter KOMIŠAK
MINECRAFT20 Ing.Mgr. Jozef KOVALÍK
NA ĽUDOVÚ NÔTU10 Mgr. Lucia SEČOVÁ
POZNÁVANIE A OCHRANA PRÍRODY5 Mgr. Jozef Kovalík
PRÍPRAVA NA TESTOVANIE - MATEMATIKA 2. sk11 Ing. Valéria HAJTINGEROVA
PRÍPRAVA NA TESTOVANIE - MATEMATIKA 1. sk9 Ing. Valéria HAJTINGEROVA
PRÍPRAVA NA TESTOVANIE - SLOV.JAZYK21 Mgr. Martina SEMANOVÁ
ROBOTIKA7 Martin OLEJÁR
SPEVÁCKY ZBOR24 ThLic. Katarína HUDÁKOVÁ, PhD.
STOLNÝ TENIS5 Martin Čabák
ŠACHOVÝ KRÚŽOK10 Martin Čabák
ŠIJEM, ŠIJEM POMALIČKY6 Mgr. Katarína FARKAŠOVÁ
ŠKD 126 Ľudmila GREŠOVÁ
ŠKD 232 Bc. Jana ČEKANOVÁ
ŠKD 322 Mgr. Tatiana ŠIMONOVÁ
ŠKOLSKÝ ČASOPIS4 Mgr. Jozef Kovalík
TVORIVÉ DIELNE (1.- 2.ročník)13 Mgr. Magdaléna MARCINČINOVÁ
TVORIVÉ DIELNE (3.- 4.ročník)8 Mgr. Katarína HORŇÁKOVÁ
UČÍME SA PROGRAMOVAŤ12 ThLic. Dominika KOMIŠAKOVÁ
VESELÉ MAĽOVANIE16 Mgr. Andrea SPIŠAKOVÁ

§ 2. ods. 5 c Informácie o spolupráci školy alebo školského zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej alebo pestúnskej starostlivosti

Spolupráca školy s rodičmi

- škola ponúka konzultačné hodiny pre rodičov v utorok do 16.00,

- pre rodičov ôsmakov a deviatakov sú poskytované konzultácie a informácie o ďalšom štúdiu,

- zápis žiakov do 1.ročníka sa uskutočnil v rámci Dňa otvorených dverí

- konzultácie a informácie pre rodičov v oblasti poskytovania dotácií pre deti v hmotnej núdzi,

- triednické hodiny,

- komunikácia s rodičmi prostredníctvom webovej stránky školy a aplikácie Edupage,

- spolupráca s rodičmi pri organizácií podujatí v rámci školy, mesta i farnosti,

- spoločenstvo priateľov CZŠ zložené z rodičov, absolventov a sympatizantov, ktoré podporuje a propaguje činnosť školy,

- rodičovské spoločenstvo pri škole je prijímateľom príspevku z 2% z dane, ktorými podporuje jej aktivity,

- k dipozícii rodičoma žiakom sú konzultácie so špeciálnym pedagógom, psychológom a asistentmi učiteľov,

- škola spolupracuje aj s farským úradom v Sabinove, ktorý poskytuje škole aj materiálnu pomoc,

- spolupráca s Mestom Sabinov pri zabezpečovaní rôznych mestských i školských aktivít a potrieb (napr. zriadenie zastávky autobusu pred školou),

- rodičovská rada a občianske združenie Pomoc pre CZŠ realizuje akciu Desiatok pre školu, v ktorej mnohí ľudia dobrovoľným príspevkom 10 EUR mesačne podporujú aktivity školy,

- škola spolupracovala s miestnym rehoľným spoločenstvom saleziánov pri organizovaní pravidelných duchovných obnov žiakov .

Záver

Vypracoval: Ing. Mgr. Jozef Kovalík

V Sabinove 4. júla 2023

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa 6.júla 2023

Vyjadrenie rady školy

Správa prerokovaná v Rade školy dňa 26.septembra 2023.

Mgr.Martina Semanová, predsedníčka Rady školy

Schválenie zriaďovateľom školy

Správa schválená zriaďovateľom školy dňa 8.11.2023

Mgr.Miroslav Jacko, riaditeľ ABŠÚ

  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie