Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školyCirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa, 9. mája 7, 083 01 Sabinov
Adresa školyUl. 9. mája 740/7, Sabinov
Telefón+421514521639
E-mailskola@czssabinov.sk
  
WWW stránkahttps://www.czssabinov.sk

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľIng. Katarína Hviščová  
ZRŠ   
ZRŠ   
ZRŠ   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predseda   
pedagogickí zamestnanci   
ostatní zamestnanci   
zástupcovia rodičov   
zástupca zriaďovateľa   
iní   

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

Názov
Sídlo
Telefón
E-mail

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 275

Počet tried: 17

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22212222217
počet žiakov332429194136264027275
z toho v ŠKD2920279     85

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2022/2023 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2022/2023, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky, vypracované v súčinnosti s radou školy alebo s radou školského zariadenia, ak je zriadená

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 3 a ZŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: ?

§ 2. ods. 3 b ZŠ: Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2022: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2022: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2023
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 3 e ZŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaATFATFzANJAJNzBASzBIOBITzCVMCSJCIRCDTDEJFLBzFL1zFL2z
1.A               
1.B               
2.A               
2.B               
3.A  1,07            
3.B  1,21            
4.A  1,42            
5.A  1,2  1,15     1,25   
5.B  1,79  1,37     1,53   
6.A  1,21  1,37     1,26   
6.B  2,18  2,12     2,29   
7.A  1,62  1,77     1,69   
7.B  1,46  2     1,69   
8.A  1,2  1,4     1,2   
8.B  2,37  2,37     2,74   
9.A  1,85  1,62     1   
9.B  1,71  1,57     1   

TriedaFUTzFYZGEGGITzHUVCHEIFVINFKNBKAJKNJKRJKSRzLOHzMAT
1.A    1   1     1
1.B    1   1     1,06
2.A    1  11     1
2.B    1  11     1,17
3.A    1  11     1,36
3.B    1  11,07     1,07
4.A    1  1,211,05     1,68
5.A  1,1 1  1,31,05     1,25
5.B  1,58 1  1,581,05     1,74
6.A 1,371,16 1  1,161     1,53
6.B 1,761,76 1  1,591     2,41
7.A 1,151,38 1,081,38 1,541,08     1,77
7.B 1,381,23 11,62 1,851     1,62
8.A 1,11,05 11,05 11     1,55
8.B 2,162 1,162,63 2,051,42     2,74
9.A 1,461,23  1,85 1,151,15     2,15
9.B 1,51,21  1,64 1,291,21     2,14

TriedaMHRNLNzNBVNEJOBNSTJzPOCzPNPzPVCPDAPFGPVOROT1zROT2zRSF
1.A           1   
1.B           1   
2.A           1   
2.B           1   
3.A        11,14     
3.B        11,14     
4.A        11,37     
5.A               
5.B               
6.A    1,05          
6.B    1,41          
7.A   11,62          
7.B   1,431,62          
8.A   11,15          
8.B   1,62,05          
9.A   1,631,46          
9.B   1,751,36          

TriedaRSF1RSF3RSF4RSF5RSF6RSF7RSF8RSF9RUJSJLSZBzSVYNBGzSPRSTNz
1.A         1,06   1 
1.B         1,06   1 
2.A         1,08   1 
2.B         1,17   1 
3.A         1,29   1 
3.B         1,21   1 
4.A         1,74   1 
5.A         1,55   1 
5.B         1,68   1 
6.A         1,42   1 
6.B         2   1 
7.A        1,62,08   1 
7.B        1,831,77   1 
8.A        1,251,45   1 
8.B        2,212,74   1,11 
9.A        1,62,23   1 
9.B        1,92,07   1 

TriedaSEESKDRSKD1SKD2SKD3SKD4SPHTHDTSVTEVTHFTVPzCPTUMTzVLA
1.A        11     
1.B        1      
2.A        1      
2.B        1      
3.A        1     1
3.B        1     1,21
4.A        1     1,26
5.A               
5.B               
6.A               
6.B               
7.A               
7.B               
8.A               
8.B               
9.A               
9.B               

TriedaVPNzVUMVYVZDAz
1.A  1 
1.B  1 
2.A  1 
2.B  1 
3.A  1 
3.B  1 
4.A  1 
5.A  1 
5.B  1 
6.A  1 
6.B  1 
7.A  1 
7.B  1 
8.A  1 
8.B  1,05 
9.A  1 
9.B  1 

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A171700
1.B161600
2.A121200
2.B121200
3.A141400
3.B151400
4.A191900
5.A202000
5.B211900
6.A191900
6.B171700
7.A131300
7.B131300
8.A202000
8.B191810
9.A131300
9.B141400

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
ANGLICKÝ JAZYK NÁS BAVÍ15 Mgr. Lucia JUSKOVÁ
ANGLIČTINA HROU8 Bc. Gabriela GOLIAŠOVÁ
ANGLIČTINA PRE POKROČILÝCH7 Mgr. Anna TUMIDALSKÁ
Asistent učiteľa0 Bc. Gabriela GOLIAŠOVÁ
Asistent učiteľa0 Bc. Oľga DŽAČOVSKÁ
Asistent učiteľa0 Mgr. Ivan ĎURAN
Asistent učiteľa0 Mgr. Jozef Kovalík
Asistent učiteľa0 Mgr. Katarína FARKAŠOVÁ
AU služba ŠJ0 Bc. Gabriela GOLIAŠOVÁ
AU služba ŠJ0 Bc. Oľga DŽAČOVSKÁ
AU služba ŠJ0 Mgr. Katarína FARKAŠOVÁ
BASKETBALOVÝ KRÚŽOK7 Mgr. Ivan ĎURAN
FUTBAL A FLORBAL24 Mgr. Ivan ĎURAN
KERAMICKÝ KUMŠT34 Mgr. Alica FIRMENTOVÁ
KUCHYŇA OČAMI MOLEKÚL - MALÝ CHEMIK6 Mgr. Monika GRAPOVÁ
LOPTOVÉ HRY - DIEVČATÁ17 Mgr. Ivan ĎURAN
LOPTOVÉ HRY (1.- 2.ročník)16 Mgr. Miroslav NOVOTNÝ
LOPTOVÉ HRY (3.- 4.ročník)16 Mgr. Peter KOMIŠAK
MINECRAFT20 Ing.Mgr. Jozef KOVALÍK
NA ĽUDOVÚ NÔTU10 Mgr. Lucia SEČOVÁ
POZNÁVANIE A OCHRANA PRÍRODY5 Mgr. Jozef Kovalík
PRÍPRAVA NA TESTOVANIE - MATEMATIKA 2. sk11 Ing. Valéria HAJTINGEROVA
PRÍPRAVA NA TESTOVANIE - MATEMATIKA 1. sk9 Ing. Valéria HAJTINGEROVA
PRÍPRAVA NA TESTOVANIE - SLOV.JAZYK21 Mgr. Martina SEMANOVÁ
ROBOTIKA7 Martin OLEJÁR
Rozvoj špecifických funkcií 2.B1 Mgr. Bibiána JURČÁKOVÁ
Rozvoj špecifických funkcií 3.A2 Mgr. Bibiána JURČÁKOVÁ
Rozvoj špecifických funkcií 3.A a 4.A3 Mgr. Tatiana ŠIMONOVÁ
Rozvoj špecifických funkcií 5.A2 Mgr. Tatiana ŠIMONOVÁ
Rozvoj špecifických funkcií 5.B3 Mgr. Bibiána JURČÁKOVÁ
Rozvoj špecifických funkcií 6.A1 Mgr. Bibiána JURČÁKOVÁ
Rozvoj špecifických funkcií 6.B1 Mgr. Tatiana ŠIMONOVÁ
Rozvoj špecifických funkcií 6.B2 Mgr. Bibiána JURČÁKOVÁ
Rozvoj špecifických funkcií 7.AB2 Mgr. Tatiana ŠIMONOVÁ
Rozvoj špecifických funkcií 8.AB4 Mgr. Bibiána JURČÁKOVÁ
Rozvoj špecifických funkcií 8.B1 Mgr. Tatiana ŠIMONOVÁ
Rozvoj špecifických funkcií 9.A1 Mgr. Tatiana ŠIMONOVÁ
SPEVÁCKY ZBOR24 ThLic. Katarína HUDÁKOVÁ, PhD.
STOLNÝ TENIS5 Martin Čabák
ŠACHOVÝ KRÚŽOK10 Martin Čabák
ŠIJEM, ŠIJEM POMALIČKY6 Mgr. Katarína FARKAŠOVÁ
ŠKD 126 Ľudmila GREŠOVÁ
ŠKD 232 Bc. Jana ČEKANOVÁ
ŠKD 322 Mgr. Tatiana ŠIMONOVÁ
ŠKOLSKÝ ČASOPIS4 Mgr. Jozef Kovalík
TVORIVÉ DIELNE (1.- 2.ročník)13 Mgr. Magdaléna MARCINČINOVÁ
TVORIVÉ DIELNE (3.- 4.ročník)8 Mgr. Katarína HORŇÁKOVÁ
UČÍME SA PROGRAMOVAŤ12 ThLic. Dominika KOMIŠAKOVÁ
VESELÉ MAĽOVANIE16 Mgr. Andrea SPIŠAKOVÁ

Záver

Vypracoval: Ing. Katarína Hviščová

V Sabinove, 14. septembra 2023

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie