Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školyCirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa, 9. mája 7, 083 01 Sabinov
Adresa školyUl. 9. mája 740/7, Sabinov
Telefón+421514521639
IČO31942202
E-mailskola@czssabinov.sk
WWW stránkahttps://www.czssabinov.sk

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónMobilE-mail
RiaditeľkaIng. Katarína Hviščová051 4521 6390908 975 659hviscova.k@czssabinov.sk
ZRŠIng.Mgr.Jozef Kovalík051 4521 6390907 183 303kovalik.j@czssabinov.sk
EkonómkaIng.Andrea Lacková051 4521 6390917 167 220lackova.a@czssabinov.sk
Vedúca ŠJSilvia Labudová051 4525 1030911 526877labudova.s@czssabinov.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktE-mail
predsedaMgr.Martina Semanová051 4521 639semanova.m@czssabinov.sk
pedagogickí zamestnanciThLic.Dominika Komišaková051 4521 639komisakova.d@czssabinov.sk
ostatní zamestnanciZuzana Žilková051 4521 639zilkova.z@czssabinov.sk
zástupcovia rodičovMgr.Mária Fekiačová  
 Ing.Vladimír Štofaník  
 Ing.Mária Straková  
 Ing.Zuzana Ondková   
zástupca zriaďovateľaMgr.Miroslav Jacko  
 ThLic.Marek Haratim  
 Mgr. Renáta Hnatová  
 RNDr.Marcel Tkáč  

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

NázovKošická arcidiecéza
SídloHlavná 28, 041 83 Košice
IČO179094
Telefón055/ 68 28 120
E-mailscholabu@abuke.sk

§ 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia

Činnosť rady školy

RADA ŠKOLY

13.10.2021

Zasadnutie sa konalo "per rollam".

Priebeh :

1. Oznámenie o zmene člena rady školy za zriaďovateľa

Arcibiskupský školský úrad v Košiciach oznámil zmenu člena rady školy za zriaďovateľa. Namiesto PhLic. Ladislava Cichého bol delegovaný do rady školy za zriaďovateľa ThLic. Marek Haratim, dekan dekanátu Sabinov. Dekrét o delegovaní do rady školy mu bol zaslaný.

2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2020/2021

Dňa 11.10.2021 bola členom rady e-mailom predložená na pripomienkovanie Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2020/2021. Členovia RŠ boli vyzvaní na vyjadrenie sa do 3. pracovných dní. Hlasovanie “PER ROLLAM” bolo ukončené 13.10.2021.

Výsledok hlasovania:

Rada školy pri CZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sabinove jednomyseľne schvaľuje predloženú Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.rok 2020/2021.

3.5.2022

Priebeh :

1. Otvorenie

Rokovanie zasadnutia otvorila a viedla predsedníčka rady Mgr. Martina Semanová. Osobitne privítala ako hosťa pani riaditeľku Ing. Katarínu Hviščovú.

2. Výsledky hospodárenia školy za predchádzajúce obdobie

3. Návrh rozpočtu školy na kalendárny rok 2022

Pani riaditeľka Ing. Katarína Hviščová informovala prítomných členov rady o výsledkoch hospodárenia školy za predchádzajúce obdobie a zároveň ich oboznámila s návrhom rozpočtu na kalendárny rok 2022.

4. Výsledky výchovno-vzdelávacej práce za 1. polrok šk. roka 2021/2022 a zápisu na šk. rok 2022/2023

Pani riaditeľka Ing. Katarína Hviščová informovala prítomných členov o výsledkoch výchovno-vzdelávacej práce za 1. polrok 2021/2022 a o počtoch novoprijatých žiakov do prvého a ostatných ročníkov v budúcom školskom roku.

5. Diskusia

Zo strany rodičov padol návrh na zmenu jedálneho lístka v našej školskej jedálni. Rodič navrhuje, aby bola strava rozmanitejšia a pestrejšia.

PREDMETOVÉ KOMISIE

Na hodnotiacej pedagogickej rade konanej 9.7.2021 pedagogickí zamestnanci jednohlasne odsúhlasili zrušenie PK a MZ od.šk.roka 2021/2022. Problematika jednotlivých predmetov sa riešila priebežne na pracovných poradách počas šk.roka.

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 253

Počet tried: 15

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22122122115
počet žiakov242819273526422923253
z toho v ŠKD19261215     72

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. zam.Počet odborných zam.Počet nepedag. zam.
TPP2009
DPP912
Znížený úväzok313
ZPS101
Na dohodu200

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov02222
vychovávateľov033
asistentov učiteľa033
spolu02727

Predmety vyučované nekvalifikovane

Predmet7.A7.B8.A8.B9.APočet hodín týždenne
RUJ221128
NEJ111126
VYV    11
OBN   1 1

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Z dôvodu protipandemických opaterní bol rozsah a obsah súťaží v šk.roku 2021/2022 obmedzený.


Názov súťažeMeno žiakaokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Hviezdoslavov KubínFilip Pažický3.miesto   
 Sofia Štofaníková3.miesto   
Biblia očami detíMiriam Spišaková  1.miesto 
Biblická olympiádaMaxim Komišak 2.miesto   
 Dominika Ružbarská    
 Rastislav Franko    
PytagoriádaAdrián Seč2.miesto   
Cezpoľný behLukáš Kollár1.miesto3.miesto  
 Tomáš Solár    
FlorbalAdrián Seč3.miesto   
 Jozef Tumidalský    
 Filip Trojanovič    
 Matúš Petrík    
 Matej Čekan    
 Radovan Kolenka    
 Dávid Kuchár    
 Jakub Kušnír    
 Lukáš Kollár    
 Tomáš Solár    
 Adam Zboray    
ŠachJohana Novotná  3.miesto 
 Dominika Zdeneková    
 Adela Čabáková    
 Ján Fekiač    
 Viliam Kuchár    
 Lukáš Seč    
 Maximilián Jusko    
 Benjamín Kollár    
 Adrián Kollár    
 Dávid Kollár    
 Matej Čabák    
 Adrián Seč    

Osobitná cena riaditeľky školy Statočné srdce udelená Barbore Malíkovej za pomoc starej mame v nebezpečenstve života.

Aktivity a prezentácia na verejnosti

• V priestoroch školskej kaplnky sa pravidelne konali až do začiatku pandémie koronavírusu sv. omše za účasti žiakov, rodičov a verejnosti.

• Na školskom webe sú prezentované práce žiakov a informácie zo života školy.

• Činnosť školy je pravidelne propagovaná aj na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

• Príspevky zo života školy sú pravidelne zverejňované v mesačníku mesta Sabinov a vo Farskom liste.

• Žiaci sa pravidelne zúčastňujú kultúrnych podujatí a športových súťaží pri príležitosti Dní Sabinova.

• Účasť žiakov školy na kultúrnom programe v centre mesta k sv. Mikulášovi a k Vianociam.

• Škola bola hlavným organizátorom farských plesov

• Rodičovská rada a občianske združenie Pomoc pre CZŠ realizovala aj naďalej akciu Desiatok pre školu, v ktorej mnohí ľudia dobrovoľným príspevkom 10 EUR mesačne podporujú aktivity školy.

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) DLHODOBÉ

Pomáhajúce profesie II.

Hlavným cieľom tohto projektu spolufinancovaného Európskou úniou je zlepšenie študijných výsledkov žiakov ohrozených školským neúspechom z dôvodu problémov v učení, správaní, alebo zdravotných problémov. Hlavné aktivity projektu: vytvorenie 2 pracovných miest na pozíciu asistenta učiteľa, 1 prac.miesta na pozíciu špeciálny pedagóg a 1 prac.miesta na pozíciu školský psychológ.

Microsoft Schools

Školy zapojené do tohto celosvetového programu spoločnosti Microsoft realizujú digitálnu transformáciu a integráciu technológií Microsoftu do školského vyučovania. Tieto školy profitujú z osvedčených postupov škôl Microsoft Showcase Schools a vo svojich komunitách sa z nich stávajú noví vodcovia vzdelávania.

Pomôž svojej škole a chráň prírodu

Súťaž organizovaná firmou Milk-Agro a je zameraná na zber a recykláciu hliníkových viečok z výrobkov SABI a tetrapaku z čerstvého mlieka SABI.

Recyklohry

Recyklohry sú školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií.

Digipedia

Projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zameraný na digitalizáciu regionálneho školstva v Slovenskej republike, ktorý je zameraný na rozvoj digitálnej gramotnosti modernizáciou vzdelávania s využitím informačných a komunikačných technológií. Projekt zabezpečuje digitálny obsah pre regionálne školstvo, modernizáciu potrebnej infraštruktúry a zvyšovanie digitálnych zručností pedagógov.

Cvičná škola Prešovskej univerzity

Štatút cvičnej školy pre pedagogickú prax študentov Prešovskej univerzity v Prešove vznikol s cieľom skvalitniť prípravu študentov učiteľských študijných odborov pre potreby praxe. Cvičné školy pre pedagogickú prax študentov PU v Prešove sú vybrané školy, ktoré zaručujú kvalitu edukačného procesu kompetentnými cvičnými učiteľmi.

B) KRÁTKODOBÉ

Biela pastelka

Verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.

Milión detí sa modlí ruženec

Pápežská nadácia ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi, ktorá je na Slovensku známa pod názvom Kirche in Not, spája v tejto modlitbovej iniciatíve deti na celom svete v spoločnej snahe vyprosiť mier a jednotu v našich rodinách, v našej krajine i vo svete.

Medzinárodný deň školských knižníc

Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry. Pri tejto príležitosti sa v škole uskutočnila výmenná burza kníh.

Európsky deň jazykov

Jeho cieľom je podnietiť Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.

Deň zdravej výživy

Aktivity na podporu zdravej výživy u detí.

Deň elegancie

Cieľom tohto dňa bolo namotivovať vzorným správaním sa v spoločnosti žiakov k predstave stať sa váženými dámami a pánmi.

Tehlička 2022

Deti svojimi modlitbami a finančnými darmi pomáhali prostredníctvom verejnej zbierky Tehlička pomáhali africkej Kakume, kde je potrebné dobudovať ubytovanie pre učiteľov Zbierku organizovali slovenskísaleziáni.

C) V školskom roku 2021/2022 boli školou vypracované projekty:

Projekt ENTER

Cieľom grantového programu od Nadácie Pontis je sprístupniť žiakom a žiačkam druhého stupňa základných škôl a žiakom a žiačkam stredných škôl hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania prostredníctvom micro:bitov. Micro:bity môžu byť využité nielen na hodinách informatiky, ale aj na všetkých ostatných predmetoch, pretože ich využitie je veľmi praktické a variabilné.

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 9.2.2017

Druh inšpekcie: tematická

Predmet inšpekcie: Úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti čitateľskej gramotnosti - testovanie žiakov 9.ročníka ZŠ

Výsledky:

• Vyhľadávanie explicitných informácií - 91,67 %

• Vyhľadávanie implicitných informácií - 77,38 %

• Integrácia a interpretácia myšlienok - 52,38 %

Závery: Žiaci dosiahli vo všetkých častiach testu výsledky lepšie ako bol národný priemer SR.

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

Priestorové podmienky

Škola je umiestnená v jednej budove, ktorá bola daná do prevádzky v roku 1956. V budove školy sa nachádza 17 klasických učební zameraných na jednotlivé predmety. Väčšina tried je dostatočne priestranná, veľká a svetlá. Škola má jednu učebňu výpočtovej techniky, učebňu fyziky, telocvičňu, školskú jedáleň s kuchyňou a školskú dielňu.

Plynová kotolňa má nainštalované 4 kondenzačné kotly Junkers, ktoré spolu s výmenou ventilov pomáhajú ušetriť nemalé finančné prostriedky za plyn a zvýšili tepelný komfort v učebniach.

Zrekonštruovaná je predná fasáda budovy, vymenené dažďové zvody a opravená ochrana pred bleskami. Boli zrekonštruované všetky toalety v škole. V celej škole sú vymenené plastové okná. Opravili sa šatne žiakov, ktoré sa nachádzajú v suteréne budovy a pletivom predelené priestory pre jednotlivé triedy boli nahradené uzamykateľnými plechovými farebnými skrinkami pre každého žiaka.

Boli opravené podlahy v niekoľkých triedach a v školskej jedálni a stropné svietidlá v niektorých učebniach.

Zrekonštruovala sa kompletne ďalšia trieda (bývala učebňa výtvarnej výchovy) - výmena podlahy, nové lavice a tabuľa.

Z finančných prostriedkov získaných z projektu MŠVVaŠ SR na budovanie a rekonštrukcie telocviční sa podarilo v lete 2019 vymeniť strešnú krytinu na budove školy v časti nad telocvičňou.

Doplnilo sa zateplenie stropu nad blokom C budovy školy, čím sa vyrieši prolém s chladnými učebňami počas zimných mesiacov.

Na chodbách sú zriadené oddychové zóny pre žiakov s kobercom, sedacími vakmi, resp. sedačkami.

Vo výchovno-vzdelávacom procese škola využíva telocvičňu, kaplnku a školskú knižnicu. Knižničný fond tvorí viac ako 2500 titulov a je využívaný na mimo čítankové čítanie, prácu s odbornou literatúrou. Žiakom je k dispozícii jedenkrát do týždňa.

Materiálno-technické podmienky

Vybavenosť učebnicami je dobrá. Učebné pomôcky sú sústredené v kabinetoch 1. - 4.ročníka, prírodopisu, fyziky, chémie, výtvarnej výchovy, matematiky, TV a aj v učebniach.

Škola disponuje viac ako štyridsiatimi počítačmi, notebookmi, veľkokapacitnou tlačiarňou v zborovni. Väčšina tried je vybavená dataprojektormi s bluetooth pripojením k notebookom. Výpočtová technika je využívaná na hodinách informatiky a v jednotlivých predmetoch podľa dostupného softvéru, pri príprave na vyučovanie v popoludňajších hodinách, ako aj v záujmových útvaroch centra voľného času.

Všetky triedy sú vybavené novými lavicami a stoličkami pre žiakov. Vo viacerých učebniach boli vymenené aj školské tabule popisovateľné fixami, ktoré sa dajú využívať aj interaktívne.

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky, vypracované v súčinnosti s radou školy alebo s radou školského zariadenia, ak je zriadená

Úspechy a nedostatky

SWOT analýza

silné stránky školy:

a) spolupráca s rodičmi a inštitúciami v meste

b) bohatá ponuka záujmových útvarov v CVČ

c) využívanie informačno - komunikačných technológií

d) vlastníctvo certifikátu Microsoft Showcase School

e) skúsenosti s realizáciou projektov,

f) všetky súčasti školy sú v jednej budove (úspora nákladov na energie),

g) stabilizovaný zbor učiteľov a jeho vekové zloženie

h) duchovné zázemie školy,

i) budova vo vlastníctve školy,

j) dlhodobý nájom pozemku školy

slabé stránky školy:

a) nedokončené zateplenie budovy školy

b) havarijný stav strechy

c) nedostatočné využívanie učebných pomôcok vo vyučovacom procese

d) absencia finančných prostriedkov na nutné investície

e) chátrajúci stav exteriéru školy

príležitosti:

a) rozľahlý zatrávnený areál školy so stromami

b) pomoc žiakom pri výbere budúceho povolania

c) podpora odborného a profesijného rastu žiakov a učiteľov

d) rozvoj komunikácie a partnerskej spolupráce učiteľa so žiakmi, učiteľa a rodiča

e) skvalitňovanie vých.-vzdel.procesu využívaním dostupných učebných pomôcok a elektronických materiálov

f) prístup ku kvalitným vzdelávacím materiálom

g) rozvoj talentu žiakov v záujmových útvaroch CVČ

h) priestory školy ponúkané na voľnočasové aktivity a pre žiakov a rodičov školy a pre mládež mesta

riziká:

a) konkurencia ostatných ZŠ v meste

b) legislatíva umožňujúca obmedzenie poskytovania podielových daní na záujmovú činnosť žiakov prostredníctvom mesta, resp.obcí

c) zloženie mestskej samosprávy

d) nezáujem niektorých žiakov o vzdelávanie a realizáciu voľnočasových aktivít napriek širokej ponuke školy

e) závislosť financovania školy od počtu žiakov

f) dôsledky pandémie

§ 2. ods. 3 a ZŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 27

z toho 1.stupeň: 8

2.stupeň: 19

§ 2. ods. 3 b ZŠ: Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: 26 / počet dievčat 11

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: 24 / počet dievčat 9

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 2/ počet dievčat 2

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2022

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov000122326

§ 2. ods. 3 c ZŠ: Počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie v strednej škole

Prihlásení na SŠ

Počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie v SŠ a počet prijatých na vzdelávanie v SŠ

 Gymn. biling.Gymn.4.ročSOŠ-štud.odborSOŠ-učeb.odborSpolu
prihlásení2414525
prijatí 2414525
% úspešnosti100100100100 

§ 2. ods. 3 e ZŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov

TriedaANJBIODEJFYZGEGHUVCHEINFKNBMATNEJOBNPVCPDAPVO
1.A               
1.B               
2.A     1 111    1
2.B     1 111,08    1
3.A1,17    1 111,61  11,22 
4.A1    1 111,08  11 
4.B1,08    1 111,85  11,23 
5.A1,171,221,22 1,221 111,44     
5.B2,251,691,5 1,751 1,1911,81     
6.A1,691,621,421,811,381 1,311,041,85 1,15   
7.A1,11,351,31,41,211,11,1511,31,081   
7.B2,622,382,622,382,051,242,5721,332,572,572,05   
8.A1,731,871,731,871,671,071,931,612,131,891,4   
8.B1,931,862,072,141,641,0721,4312,071,51,14   
9.A2,172,612,432,651,91 2,35 1,222,651,711,96   

TriedaRUJSJLSPRTSVVLAVYV
1.A  1   
1.B  1   
2.A 1,1511 1
2.B 1,2311 1
3.A 1,56111,281
4.A 1111,081
4.B 1,62111,231
5.A 1,281  1
5.B 2,131  1
6.A 2,151,04  1
7.A1,251,351  1,05
7.B2,072,481,05  1,24
8.A1,672,131  1
8.B1,91,861  1
9.A3,132,171,13  1

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A121200
1.B121200
2.A131300
2.B131300
3.A181800
4.A131300
4.B131300
5.A181800
5.B161600
6.A262600
7.A202000
7.B202100
8.A151500
8.B141400
9.A232300

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

Príloha č.1

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

Žiaci mohli rozvíjať svoje talenty v čase mimo vyučovania v ŠKD a v záujmových útvaroch Centra voľného času pri CZŠ sv.Jána Krstiteľa v Sabinove. Ich činnosť však bola obmedzovaná počas roka z dôvodu uplatňovania opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu.

Ponuka záujmových útvarov v CVČ pri CZŠ sv.Jána Krstiteľa

Názov záujmového krúžkuPočet detíVedúci
Anglický jazyk nás baví15Mgr. Lucia JUSKOVÁ
Angličtina hrou9Bc. Gabriela GOLIAŠOVÁ
Basketbalový krúžok13Mgr. Ivan ĎURAN
Divadlo nás baví6Mgr. Kamila GOLODŽEJOVÁ
Futbal a florbal16Mgr. Ivan ĎURAN
Kuchyňa očami molekúl - malý chemik6Mgr. Monika GRAPOVÁ
Loptové hry 1.- 2.ročník17Mgr. Miroslav NOVOTNÝ
Loptové hry 3.- 4.ročník13Mgr. Peter KOMIŠAK
Loptové hry dievčatá21Mgr. Ivan ĎURAN
Minecraft12Ing.Mgr. Jozef KOVALÍK
Na ľudovú nôtu8Mgr. Róbert BURÍK
Nebojme sa Hejného matematiky8Mgr. Zuzana SUMMEROVÁ
Poznávanie a ochrana prírody8Mgr. Jozef Kovalík
Spevácky zbor26ThLic. Katarína HUDÁKOVÁ, PhD.
Stolný tenis12Martin Čabák
Šachový krúžok9Martin Čabák
ŠKD 123Ľudmila GREŠOVÁ
ŠKD 223Bc. Miriama NOVÝSEDLÁKOVÁ
ŠKD 326Bc. Emília KOLLÁROVÁ
Tanečný krúžok9Mgr. Martina KUŠNÍROVÁ
Tvorivé dielne11Mgr. Katarína HORŇÁKOVÁ
Tvorivé dielne12Bc. Oľga DŽAČOVSKÁ
Učíme sa programovať11ThLic. Dominika KOMIŠAKOVÁ
Veselé maľovanie11Mgr. Andrea SPIŠAKOVÁ

§ 2. ods. 5 c Informácie o spolupráci školy alebo školského zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej alebo pestúnskej starostlivosti

Spolupráca školy s rodičmi

- škola ponúka konzultačné hodiny pre rodičov v utorok do 16.00,

- pre rodičov ôsmakov a deviatakov sú poskytované konzultácie a informácie o ďalšom štúdiu,

- zápis žiakov do 1.ročníka sa uskutočnil online formou prostredníctvom videočetu v aplikácii Tems,

- konzultácie a informácie pre rodičov v oblasti poskytovania dotácií pre deti v hmotnej núdzi,

- triednické hodiny,

- komunikácia s rodičmi prostredníctvom webovej stránky školy a aplikácie Edupage,

- spolupráca s rodičmi pri organizácií podujatí v rámci školy, mesta i farnosti,

- spoločenstvo priateľov CZŠ zložené z rodičov, absolventov a sympatizantov, ktoré podporuje a propaguje činnosť školy,

- rodičovské spoločenstvo pri škole je prijímateľom príspevku z 2% z dane, ktorými podporuje jej aktivity,

- počas dištančného vzdelávania boli k dipozícii rodičoma žiakom online konzultácie so špeciálnym pedagógom a asistentmi učiteľov,

- škola spolupracuje aj s farským úradom v Sabinove, ktorý poskytuje škole aj materiálnu pomoc,

- spolupráca s Mestom Sabinov pri zabezpečovaní rôznych mestských i školských aktivít a potrieb (napr. zriadenie zastávky autobusu pred školou),

- rodičovská rada a občianske združenie Pomoc pre CZŠ realizuje akciu Desiatok pre školu, v ktorej mnohí ľudia dobrovoľným príspevkom 10 EUR mesačne podporujú aktivity školy,

- škola spolupracovala s miestnym rehoľným spoločenstvom saleziánov, ktorí organizovali pred pandémiou pravidelné duchovné obnovy žiakov .

Záver

Vypracoval: Ing. Mgr. Jozef Kovalík

V Sabinove, 22. augusta 2022

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 23.augusta 2022

Vyjadrenie rady školy

Správa schválená v Rade školy dňa 25.augusta 2022.

Mgr.Martina Semanová, predsedníčka Rady školy

Schválenie zriaďovateľom školy

Správa schválená zriaďovateľom školy dňa

Mgr.Miroslav Jacko, riaditeľ ABŠÚ