• Sv.Ján Krstiteľ

    •      Ján Krstiteľ bol synom židovského kňaza Zachariáša a jeho manželky Alžbety. Obaja boli v pokročilom veku, keď Boh mimoriadnym spôsobom vyslyšal ich modlitby, v ktorých ho prosili  o potomka. Keď raz konal Zachariáš službu v jeruzalemskom chráme, zjavil sa mu anjel a oznámil mu narodenie syna. No nemalo to byť obyčajné dieťa, ale Bohu zasvätený prorok a Mesiášov predchodca. Zachariáš nechcel veriť tejto nezvyčajnej zvesti a preto bol potrestaný prechodnou nemotou.

          Po narodení dostal chlapec meno Ján, tak ako to Zachariášovi oznámil anjel. O Jánovom detstve nevieme nič bližšie. Evanjelista iba všeobecne poznamenáva: „Chlapec rástol a mocnel na duchu a žil na púšti až do dňa, keď vystúpil pred Izrael.“ (Lk 1,80)

          Ján Krstiteľ vystúpil na verejnosť „v pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Poncius Pilát spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom  v Itúrei  a  trachonitídskom  kraji a Lyzaniáš tetrarchom v Abilíne,  za veľkňazov Annáša a Kajfáša...“ (Lk 3,1-2). Bolo to niekedy v rokoch 27 -28 po Kr. Už jeho vonkajší vzhľad a spôsob života budili pozornosť a obdiv. Zdržiaval sa v blízkosti priechodov cez rieku Jordán a tam vyzýval ľudí na pokánie.  Tých, ktorí prejavili túžbu po náprave života a vyznávali svoje hriechy, krstil v rieke Jordán, čo mu prinieslo prímenie Krstiteľ, ktoré vošlo do histórie.

          Ján pripravoval ľudí na príchod niekoho, kto je oveľa väčší ako on: „Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten,
     čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv: On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.“
     (Mt 3,11)

          Jedného dňa sa prišiel dať pokrstiť aj ten, ktorému Ján pripravoval cestu. Ježišovým vystúpením na verejnosť sa Jánova
     životná úloha chýlila ku koncu. Predstavil ľuďom Mesiáša: „Hľa, Baránok Boží!“ (Jn 1,36) Pred koncom života bol Ján uväznený. Vyčítal vladárovi Herodesovi jeho nemravný vzťah s Herodiadou,  manželkou svojho brata Filipa. Herodiada napokon dosiahla po známom tanci svojej dcéry smrť Jána Krstiteľa. Vladár ho dal sťať.

          Najkrajšie svedectvo o Jánovi vydal samotný Kristus: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom?  Alebo
     čo ste vyšli vidieť? človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo sa skvostne obliekajú a žijú v rozkošiach, bývajú v
     kráľovských domoch.  Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka.  Lebo to o ňom je napísané:  
     „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou.“ Hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nie je nik väčší ako Ján. Ale ten, kto je v Božom kráľovstve menší, je väčší ako on.“
     (Lk 7,24-28)</p>

          Spracované podľa knihy Rajmunda Ondruša, SJ:  Blízki Bohu i ľuďom, Tatran, Bratislava, 1991

     http://marekslovakia.wordpress.com/2011/11/16/lives-of-the-saints-sv-jan-krstitel