• Zo zriaďovacej listiny ŠJ
    • Zo zriaďovacej listiny ŠJ

    • 25.11.2013 10:56
     • Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice
     • Dátum zriadenia: 21.december 2001
     • Forma hospodárenia: nezisková účtovná jednotka bez právnej subjektivity
     • Predmet činnosti: Školská jedáleň zabezpečuje stravovanie žiakov, ktorí navštevujú školu, zamestnancov školy a iných osôb so súhlasom zriaďovateľa.
    • viac
    • Zamestnanci ŠJ
    • Zamestnanci ŠJ

    • 05.05.2023 09:07
    • Vedúca ŠJ: Martina Halčišáková
     E-mail: halcisakova.m@czssabinov.sk
     Telefón: 051/4525 103
     Mobil: 0950 381 714
     Bankové spojenie pre úhradu stravného: IBAN: SK1309000000000502157614 * VS: RRRRMM (napr.202109)

     Hlavná kuchárka: Margita Kvašňáková
     Kuchárka: Mária Červenková
     Pomocná sila: Viera Marcinková
    • viac
    • Základné informácie zo ŠJ

    • 31.08.2021 13:32
     1. Obed sa vydáva v čase od 11,30 hod.  -  13,30 hod.
     2. Stravné uhrádzajte bankovým prevodom na číslo účtu SK13 0900 0000 0005 0215 7614 (VS: každý žiak ma pridelený v Edupage) vždy mesačne vopred do 25. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.
     3. Stravné odporúčame uhrádzať trvalým príkazom na úhradu. Pre žiakov 1. stupňa odporúčame sumu trvalého príkazu 22 €, pre žiakov 2. stupňa v sume 25 €..
     4. Ročný poplatok za úhradu režijných nákladov:  žiaci 1. – 9. ročníka 
      15,- EUR   /  1. polrok splatnosť do 15.10.2021
      15,- EUR  /  2.polrok splatnosť do 15.02.2022 
     5. Upozorňujeme rodičov, že ak dieťa nepríde do školy, je potrebné ho zo stravy vyhlásiť v školskej jedálni. Neodhlásená strava prepadá.
     6. Evidencia odoberania obedov v školskej jedálni sa realizuje prostredníctvom dochádzkových čipov. V prípade opakovaného zabudnutia čipu alebo nerešpektovania potreby evidencie, bude mať vedúca školskej jedálne právo obed dieťaťu NEVYDAŤ.
     7. Odhlásiť resp. prihlásiť stravu je možné deň vopred alebo vo výnimočných prípadoch pri náhlom ochorení do 7:30 hod. ráno.
     8. Za neodobratú stravu a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
     9. Odhlásenie je možné urobiť prostredníctvom mobilnej aplikácie EduPage,telefonicky alebo formou SMS na t. č. 051/4525 103  alebo 0950 381 714.
     10. Počas nemoci poskytujeme obed do obedára len prvý deň ochorenia dieťaťa. Ďalšie dni treba dieťa zo stravy vyhlásiť. Nie je prípustné, aby si choré dieťa prišlo pre obed do obedára samo.

      

     V Sabinove dňa 31.08.2021
     Silvia Labudová, vedúca ŠJ

    • viac