• Harmonogram prijímania na SŠ pre školský rok 2019/2020
    • Harmonogram prijímania na SŠ pre školský rok 2019/2020

    • 11.02.2019 11:32
    • Harmonogram prijímacieho konania na stredné školy podľa § 62 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákonom č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony)

    • viac
    • ÚLOHY VÝCHOVNÉHO PORADCU
    • ÚLOHY VÝCHOVNÉHO PORADCU

    • 22.09.2016 14:21
     • Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí. 

     • Konzultácie poskytuje nielen žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom a učiteľom. 

     • V náplni jeho práce je aj sprostredkovávanie prepojenia školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti. 

    • viac
    • AKO VYBRAŤ PRE DIEŤA SŠ
    • AKO VYBRAŤ PRE DIEŤA SŠ

    • 22.09.2016 14:11
    • Na prvom mieste by mal rodič zohľadniť záujem svojho dieťaťa. Výber školy by mal zodpovedať schopnostiam, zručnostiam a osobnosti žiaka. O šanciach žiaka uplatniť sa na niektorom z typov stredných škôl vypovedajú aj jeho výsledky v celoslovenskom testovaní deviatakov – Testovanie 9.Tie riaditelia stredných škôl pri prijímacom konaní zohľadňujú. 
    • viac
    • POUŽITIE ZÁPISNÉHO LÍSTKU
    • POUŽITIE ZÁPISNÉHO LÍSTKU

    • 22.09.2016 14:09
    • Zápisným lístkom zapisuje zákonný zástupca svoje dieťa na strednú školu, kde bol žiak prijatý. 

     Čo je obsahom zápisného lístku? 

     1. Zápisný lístok obsahuje údaje o žiakovi: meno a priezvisko dátum narodenia rodné číslo žiaka adresa trvalého bydliska meno a priezvisko zákonného zástupcu 

     2. Zápis na SŠ a zrušenie zápisu. 

    • viac