Rámcový učebný plán CZŠ sv.Jána Krstiteľa v Sabinove ISCED 1 šk.rok 2016/2017

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra 9866 29
Anglický jazyk 33 6
Slovenský jazyk a literatúra 11 2
Anglický jazyk 11 2
Tvorivé čítanie a písanie 1 1
Príroda a spoločnosť
Prírodoveda 11 2
Prírodoveda 1 1
Vlastiveda 11 2
Vlastiveda 1 1
Človek a príroda
Prvouka 12 3
Človek a hodnoty
Katolícke náboženstvo 1111 4
Katolícke náboženstvo 1111 4
Matematika a práca s informáciami
Matematika 4433 14
Informatika 1 1
Informatická výchova 11 2
Matematika 11 2
Človek a svet práce
Pracovné vyučovanie 1 1
Pracovné vyučovanie 1 1
Umenie a kultúra
Výtvarná výchova 2211 6
Hudobná výchova 1111 4
Zdravie a pohyb
Telesná výchova 2222 8


© aScAgenda 2023.0.1415 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.05.2023