• Rozvrhy hodín pre žiakov, ktorí nastúpia do školy od 1.6.2020

     • Žiaci, ktorí nastúpia od 1.6.2020 do školy budú rozdelení na skupiny:

      • 1.ročník – 10 žiakov
      • 2.ročník – 13 žiakov (2.A - 5, 2.B – 8)
      • 3.+4.ročník - 13 žiakov (3.A - 6, 4.A – 7)
      • 5.ročník – 4 žiaci

      Vyučovanie v škole bude v skupinách prebiehať 4 hodiny do 11:20 podľa zverejnených rozvrhov.

     • Vyhlásenie zákonného zástupcu potrebné k nástupu do školy od 1.6.2020

     • Vážení rodičia, na základe usmernení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ste povinní predložiť pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni, písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Toto vyhlásenie si môžete stiahnuť, vytlačiť a podpísať doma  (Príloha č.2 - VYHLÁSENIE ) a doručiť ho škole alebo tlačivo vypíšete v pondelok 1.6.2020 pred budovou školy (v tom prípade musíte prísť ku škole osobne s dieťaťom). Bez tohto písomného vyhlásenia nemôže žiak 1.6.2020 nastúpiť do školy!!!

       

     • Obnovenie vyučovania od 1.6.2020

     • Základné odporúčania

      • Žiaci budú rozdelení na skupiny, v ktorých môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede, prípadne ani v spoločnom ročníku:
       • 1.ročník – 10 žiakov
       • 2.ročník – 13 žiakov (2.A - 5, 2.B – 8)
       • 3.+4.ročník - 13 žiakov (3.A - 6, 4.A – 7)
       • 5.ročník – 4 žiaci
      • Vytvorená skupina sa nebude v priebehu týždňa meniť aj keď počet žiakov klesne. Nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami ani počas dňa. Žiaci jednotlivých skupín budú v samostatnej triede celý deň (aj v prípade poobedňajších aktivít v ŠKD), budú mať vyčlenenú samostatnú chodbu, samostatné sociálne zariadenia a samostatne stravovanie v ŠJ. V prípade nízkych počtov žiakov v skupinách sa zmena v počtoch vykoná až v nasledujúcom týždni (napr. skupina A sa v stredu zmenší na 3 žiakov, skupina B na 4 žiakov, v pondelok nasledujúci týždeň sa tieto skupiny spoja).
      • Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností bude prispôsobený zloženiu jednotlivých  skupín, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, znalostí a zručností. Obsah a forma všetkých vzdelávacích a záujmových činností bude volená tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia. Primárnym zostane aj naďalej dištančné vzdelávanie realizované doterajším spôsobom.
      • Pedagogickí zamestnanci a ostatní zamestnanci školy v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmi pri výchovno–vzdelávacom procese.
      • Prevádzka školy a školského klubu detí bude maximálne deväť hodín denne a to v čase od 7:00 do 16:00. Vstup žiakom do školy bude umožnený od 7:00. Všetky skupiny budú mať denne 4 vyučovacie hodiny (v čase od 7:45 do 11:20). Činnosť v ŠKD bude zabezpečená do 16:00.
      • Ranný zdravotný filter (ranné meranie teploty žiakov) budú vykonávať nepedagogickí zamestnanci školy, resp. iný poverený zamestnanec bezdotykovým teplomerom pri vstupe do budovy školy.

      Personálne zabezpečenie prevádzky základnej školy

      • Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID –19 a ktorí nezabezpečujú dištančné vzdelávanie.
      • Ostatné činnosti v škole (najmä upratovanie) zabezpečia nepedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID – 19. .
      • Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy a školského klubu detí vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania.

      Zákonný zástupca

      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň 2 rúška a papierové jednorazové vreckovky.
      • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni, písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č.2). Bez tohto písomného vyhlásenia nemôže žiak 1.6.2020 nastúpiť do školy!
      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy.
      • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu

      • Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Žiaci z dôvodu ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v základnej škole prichádzajú a odchádzajú samostatne alebo len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.
      • Sprevádzajúce osoby nevstupujú do vnútorných priestorov školy!
      • Z dôvodu minimalizovanie zhromažďovania osôb pred školou sú na chodníku pred školou vyznačené dvojmetrové vzdialenosti, ktoré slúžia na reguláciu pohybu osôb vo vonkajšom priestore školy, tak aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami.
      • Do budovy školy vstupujú iba žiaci bez doprovodu. Po zmeraní teploty a dezinfekcii rúk odchádzajú do triedy určenej pre ich skupinu (šatne v suteréne nebudú prístupné).
      • Žiak si počas dňa umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
      • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces.
      • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít.
      • Pedagogickýzamestnanec a odborný zamestnanec (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít.
      • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, sa zabezpečí časté a intenzívne vetranie.
      • Aktivity žiakov budú organizované  tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy, alebo mimo neho. V externom prostredí budú vykonávané aj telesno-výchovne aktivity, nie vo vnútornom prostredí telocvične.
      • Zamestnanci školy opakovane upozorňujú žiakov na dodržiavania hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
      • Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návšteva toaliet či spoločných priestorov bude organizovaná tak, že budú minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy.
      • Toalety budú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Textilné uteráky sa nepoužívajú.
      •  Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha dvakrát denne a podľa potreby.
      • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnancia odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa vykonáva najmenej raz denne.
      • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, bude vykonávaná dvakrát denne a podľa potreby (napr.kľučky dverí).
      • Smetné koše budú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu (napr. odstránenie vrchného uzáveru koša a pod.)
      • Ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.
     • Základné informácie k otvoreniu školy od 1.6.2020

     • Vážení rodičia, Ministerstvo školstva umožňuje zriaďovateľom otvorenie prvého až piateho ročníka základných škôl a školských klubov detí (ďalej len „ZŠ 1 – 5“) od 1. 6. 2020. Podľa rozhodnutia ministra sa zriaďovatelia ZŠ v spolupráci s riaditeľmi ZŠ môžu rozhodnúť vzhľadom na ich miestne podmienky, ich personálne, materiálne, priestorové možnosti, či ZŠ 1 – 5 otvoria a v akom režime. Zriaďovateľ školy rozhodne o dĺžke prevádzky ZŠ 1 – 5 v závislosti od personálnych, materiálnych a priestorových možností s rešpektovaním maximálneho počtu žiakov v skupine - 20 žiakov. Žiaci v jednej skupine budú spolu tráviť vyučovanie, aj prípadnú poobedňajšiu činnosť v ŠKD spolu v jednej triede. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky neboli v spoločnej triede. To znamená, že v jednej skupine môžu byť napr. zmiešaní žiaci viacerých ročníkov.

      V popoludňajších hodinách v ŠKD budú môcť byť iba žiaci, ktorí navštevovali ŠKD pred začiatkom mimoriadnej situácie.   

      Dobrovoľná účasť žiakov na vyučovaní neumožní škole pokračovať vo vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu. Bude nevyhnutné zmeniť organizáciu vyučovania a brať do úvahy fakt, že časť žiakov sa vzdelávania v základnej škole nezúčastní. Preto metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností bude nevyhnutné prispôsobiť zloženiu konkrétnej skupiny. NEPôJDE TEDA O KLASICKÉ VYUČOVANIE JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV podľa rozvrhu.

      Výchovno-vzdelávaciu činnosť budú zabezpečovať pedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID – 19 a preto je pravdepodobné, že v jednotlivých skupinách (triedach) nebudú vyučovať učitelia, ktorí tam učili pred začiatkom mimoriadnej situácie.

      Tak ako väčšina škôl, aj naša škola si už vytvorila systém vzdelávania počas mimoriadneho prerušenia prevádzky. Hlavný dôraz vo vzdelávaní vo všetkých ročníkoch (teda aj v ZŠ 1 – 5) bude aj naďalej kladený na doterajší spôsob dištančného vzdelávania.

      Zákonný zástupca

      • predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie,
      • zabezpečí, aby jeho dieťa prichádzalo do školy a odchádzalo zo školy len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti,
      • zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky,
      • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy,
      • bezodkladne nahlási karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      Škola

      • zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter - ranné meranie teploty žiakov každej skupiny povereným zamestnancom bezdotykovým teplomerom pri vstupe do školy a dezinfekciu rúk všetkých osôb,
      • v miestnosti, v ktorej sa zdržujú skupiny, zabezpečí časté a intenzívne vetranie,
      • presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov bude organizovať tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy,
      • vybaví toalety mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk,
      • zabezpečí upratovanie a dezinfekciu toaliet a dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí minimálne dvakrát denne a podľa potreby,
      • zabezpečí, aby žiak nosil rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces,
      • umiestni žiaka do samostatnej miestnosti ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19 a následne kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

      Vážení rodičia, prosíme Vás o dôsledné zhodnotenie situácie a prejavenie Vášho záujmu, resp. nezáujmu o umiestnenie žiaka do školy voľbou v hlasovaní. Vaše hlasovanie je veľmi dôležité, lebo ovplyvňuje naše ďalšie kroky potrebné k spusteniu prevádzky školy a určenie časového harmonogramu vyučovania, ktorý závisí od celkového počtu prihlásených žiakov. Svoju voľbu urobte do štvrtka 21.mája (týka sa iba rodičov, ktorí majú deti v 1.- 5.ročníku). Ďakujeme Vám za porozumenie.

     • Doplnený termín na prevzatie osobných vecí žiakov

     • Vážení rodičia, všetkým Vám, ktorí ste nestihli využiť stanovený termín pre vyzdvihnutie osobných vecí žiakov, ponúkame možnosť urobiť tak vo štvrtok 7.5.2020 v čase od 15.00 do 16.30. Prosíme Vás, aby pre veci prišiel iba jeden člen rodiny, ktorý bude mať vlastné rúško a aby ste rešpektovali pokyny našich zamestnancov. Po vyprataní šatňových skriniek Vás prosíme, aby ste kľúče od nich nechali v zámkoch!! 

     • Zásady hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situácie

     • Vážení rodičia, v zmysle Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 riaditeľka školy oznamuje nehodnotenie tých predmetov, ktoré pôvodne boli hodnotené, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu plnohodnotnou realizáciou. Následne 28.4.2020 MŠVVaŠ SR vydalo usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, ktorým sa obsah vzdelávania vymedzuje tak, že sa určujú:

      • Hlavné vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patria:

      - Jazyk a komunikácia

      - Matematika a práca s informáciami

      - Človek a spoločnosť

      - Človek a príroda

      • Komplementárne vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patria:

      - Človek a hodnoty

      - Človek a svet práce

      - Umenie a kultúra

      - Zdravie a pohyb

      V nadväznosti na uvedené usmernenia

      riaditeľka CZŠ sv.Jána Krstiteľa v Sabinove

      oznamuje, že

      ZNÁMKOU BUDÚ HODNOTENÉ

      iba vyučovacie predmety zaradené v Hlavných vzdelávacích oblastiach.

       

      Pre žiakov 1.stupňa (ISCED 1) sú to predmety

      • SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

      • ANGLICKÝ JAZYK (iba v 3. a 4.ročníku)

      • MATEMATIKA

      • PRVOUKA

      • VLASTIVEDA - na vysvedčení žiaka sa uvedie „absolvoval/-a" pri splnení nasledovných podmienok:

       • 3.ročník - Žiak sa zúčastní aspoň na dvoch online hodinách, vypracuje projekt na tému Slovensko na mape.

       • 4.ročník - Žiak vypracuje dva projekty s témou: Pozvanie na výlet, Pamiatky UNESCO na Slovensku

       • Nesplnenie zadaných podmienok sa bude považovať za nezvládnutie učiva príslušného ročníka.  

      • PRÍRODOVEDA - na vysvedčení žiaka sa uvedie „absolvoval/-a" pri splnení nasledovných podmienok:

       • 3.ročník - Žiak sa zúčastní aspoň na dvoch online hodinách, vypracuje projekt na tému Objavujeme živočíchy alebo Objavujeme rastliny a huby.

       • 4.ročník - Žiak vypracuje dva projekty s témou: Človek, Príroda.

       • Nesplnenie zadaných podmienok sa bude považovať za nezvládnutie učiva príslušného ročníka.  

      Pre žiakov 2.stupňa (ISCED 2) sú to predmety

      • SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

      • ANGLICKÝ JAZYK 

      • NEMECKÝ / RUSKÝ JAZYK

      • MATEMATIKA

      • BIOLÓGIA 

      • GEOGRAFIA na vysvedčení žiaka v 5.-9.ročníku sa uvedie „absolvoval/-a", ak vypracuje a odovzdá jeden projekt na danú tému, vypracuje a odovzdá najmenej 50% zadaných úloh a absolvuje písomky minimálne na 30%. Nesplnenie zadaných podmienok sa bude považovať za nezvládnutie učiva príslušného ročníka.  

      • DEJEPIS na vysvedčení žiaka 5.ročníka, 7.ročníka a 8.ročníka sa uvedie „absolvoval/-a", ak vypracuje a odovzdá 75% zadaných úloh a vypracuje jeden projekt na danú tému. Nesplnenie zadaných podmienok sa bude považovať za nezvládnutie učiva príslušného ročníka.  

       • 6.ročník - známka

       • 9.ročník - známka

      • OBČIANSKA NÁUKA - na vysvedčení žiaka sa uvedie „absolvoval/-a" pri splnení nasledovných podmienok:

       • 6.- 8.ročník - Žiak vypracuje a odovzdá 50% zadaných úloh a vypracuje jeden projekt na danú tému.

       • 9.ročník - Žiak bude hodotený na základe výsledkov dosiahnutých v prezenčnej časti štúdia a aktivity.

       • Nesplnenie zadaných podmienok sa bude považovať za nezvládnutie učiva príslušného ročníka.  

      • FYZIKA

       • 6.ročník - známka

       • 7.ročník na vysvedčení žiaka sa uvedie „absolvoval/-a", ak sa zúčastní najmenej 30% online vyučovacích hodín alebo  vypracuje pridelené testy minimálne na 30%. Nesplnenie zadaných podmienok sa bude považovať za nezvládnutie učiva príslušného ročníka.

       • 8.ročník - známka

       • 9.ročník - na vysvedčení žiaka sa uvedie „absolvoval/-a", ak sa zúčastní najmenej 30% online vyučovacích hodín alebo  vypracuje pridelené testy minimálne na 30%. Nesplnenie zadaných podmienok sa bude považovať za nezvládnutie učiva príslušného ročníka.

      • CHÉMIA

       • 6.ročník - známka

       • 7.ročník - známka

       • 8.ročník - známka

       • 9.ročník - na vysvedčení žiaka sa uvedie „absolvoval/-a", ak vypracuje a odovzdá 50% zadaní. Nesplnenie zadaných podmienok sa bude považovať za nezvládnutie učiva príslušného ročníka.  

      Pri predmetoch zaradených v komplementárnych vzdelávacích oblastiach sa na vysvedčení žiaka uvedie „absolvoval/-a" bez určenia bližšie špecifikovaných podmienok. Učitelia môžu zadávať námety a aktivity aj pre tieto oblasti, nakoľko sa zohľadňuje skutočnosť, že prostredníctvom nich sa zabezpečuje vyrovnanosť a vyváženosť denných aktivít žiakov.

      V Sabinove 30.4.2020                           

      Ing.Katarína Hviščová, riaditeľka školy

     • Darujte nám 2 % z dane

     • Vážení rodičia a priatelia našej školy, aj v tomto roku Vám zákon umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii akou je aj naše Rodičovské spoločenstvo. Termín na podávanie vyhlásení bol z dôvodu mimoriadnej situácie predĺžený. Ďakujeme Vám za Vašu priazeň a podporu. Tu si môžete kliknúť pre bližšie informácie a potrebné tlačivá.

     • Harmonogram preberania osobných vecí žiakov

     • Vážení rodičia, vzhľadom na dlhodobé prerušenie školského vyučovania a prijaté opatrenia vyplývajúce zo súčasnej situácie, Vás chceme požiadať, aby ste si zabezpečili vyzdvihnutie osobných vecí žiakov (oblečenie na TV, prezúvky, hygienické potreby). Prosíme Vás, aby pre veci prišiel iba jeden člen rodiny, ktorý bude mať vlastné rúško a aby ste dodržiavali termíny určené pre jednotlivé triedy. Po vyprataní šatňových skriniek Vás prosíme, aby ste kľúče od nich nechali v zámkoch z dôvodu potreby ich upratania a následnej dezinfekcie.

      Termíny pre jednotlivé triedy:

      • 21.4.2020 (UTOROK) - 9,00 - 10,00 - 1.A
      • 21.4.2020 (UTOROK) - 10,00 - 11,00 - 4.A
      • 23.4.2020 (ŠTVRTOK) - 9,00 - 10,00 - 2.A
      • 23.4.2020 (ŠTVRTOK) - 10,00 - 11,00 - 2.B
      • 28.4.2020 (UTOROK) - 9,00 - 11,00 - 9.A
      • 30.4.2020 (ŠTVRTOK) - 9,00 - 11,00 - 9.B
      • 5.5.2020 (UTOROK) - 9,00 - 10,00 - 3.A
      • 5.5.2020 (UTOROK) - 10,00 - 11,00 - 7.A
      • 7.5.2020 (ŠTVRTOK) - 9,00 - 10,00 - 5.A
      • 7.5.2020 (ŠTVRTOK) - 10,00 - 11,00 - 5.B
      • 12.5.2020 (UTOROK) - 9,00 - 10,00 - 6.A
      • 12.5.2020 (UTOROK) - 10,00 - 11,00 - 6.B
      • 14.5.2020 (ŠTVRTOK) - 9,00 - 10,00 - 8.A
      • 14.5.2020 (ŠTVRTOK) - 10,00 - 11,00 - 8.B
     • Zápis detí do školy pre šk.rok 2020/2021

     • Vážení rodičia, podľa pokynov ministra školstva zo dňa 24.3.2020 sa zápis detí do 1.ročníka (ale aj do ostatných ročníkov) pre šk.rok 2020/2021 uskutoční v termíne od 15.4.2020 do 30.4.2020 bez účasti detí. Ponúkame Vám preto možnosť využiť pre zápis Vášho dieťaťa elektronické tlačivo Prihláška dieťaťa na štúdiumOsobne môže zákonný zastupca (bez dieťaťa) prísť zapísať dieťa 16.4.2020 (štvrtok) v čase od 11.00 do 15.00 v budove školy. Potrebné je priniesť rodný list dieťaťa. V prípade potreby ďalších informácií, prípadne zápisu v inom termíne, môžu rodičia kontaktovať riaditeľku školy na tel. čísle 0908 975 659 alebo zástupcu riaditeľky školy na tel. čísle 0907 183 303.

       

     • Čo by mal vedieť budúci prvák?

     • BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ:

      • samostatne sa obliecť a obuť;
      • pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky;
      • samostatne sa najesť a obslúžiť na WC;
      • správne vyslovovať všetky hlásky;
      • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách;
      • kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené;
      • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi;
      • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary;
      • poznať základné farby;
      • spočítať predmety najmenej do "päť";
      • rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu;
      • naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku;
      • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach;
      • orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo".

      AKO BY SA BUDÚCI PRVÁK MAL SPRÁVAŤ:

      • vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút;
      • začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha;
      • na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká);
      • väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý;
      • nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti;
      • v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napríklad: cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie;
      • nezajakáva sa pri reči;
      • nepomočuje sa.

      AKO SPOZNÁME ŠKOLSKÚ NEZRELOSŤ ?

      Do zoznamu typických prejavov nezrelosti patrí:

      • oneskorený vývin reči
      • citová labilita, hravosť
      • nadmerná pohyblivosť
      • rýchla únava pozornosti
      • zábudlivosť
      • neschopnosť vyčleniť podstatné zo získaných informácií
      • nepozornosť
      • vyrušovanie
      • neschopnosť dokončiť prácu
      • odmietanie písania domácich úloh
      • zvýšená únava
      • strach zo školy
      • ťažkosti v prispôsobení sa kolektívu
      • nedostatky vo výchovnom prostredí a pôsobení
      • nedostatky v somatickom vývoji
      • neurotický povahový vývoj
      • rané poškodenie (centrálnej nervovej sústavy) CNS
      • výrazne podpriemerný intelekt.

      Vážení rodičia, ak máte pochybnosti o tom, či je Vaše dieťa dostatočne pripravené pre školskú dochádzku, navštívte pedagogicko - psychologickú poradňu, kde psychológ dokáže presnejšie zistiť úroveň školskej pripravenosti Vášho dieťaťa a poradí Vám, ako môžete svoje dieťa pripravovať na školu v tej oblasti, v ktorej má ešte problémy a poskytne Vám bezplatne aj vhodné podnety a materiály.

      Pokiaľ dieťa zaostáva vo viacerých oblastiach, zvládnutie nárokov základnej školy mu môže spôsobiť výrazné problémy. Podľa zákona však môžete spolu s riaditeľstvom základnej školy (a len s Vašim súhlasom) odložiť dieťaťu povinnú školskú dochádzku o jeden rok.

     • Poplatky za ŠKD, ŠJ a CVČ v čase prerušenia vyučovania

     • Podmienky úhrady príspevkov rodičov a zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach nie sú v prípade prerušenia vyučovania legislatívne upravené. Podľa doterajších odporúčaní v čase prerušenia vyučovania na školách a školských zariadeniach sa v našej škole

      • nebude platiť príspevok na CVČ od 1.3.2020
      • bude platiť pomerná časť príspevku na ŠKD od 1.3.2020
      • nebude platiť príspevok na CVČ, ŠKD a ŠJ od 1.4.2020. 

      V prípade, že rodičia a zákonní zástupcovia žiakov uhrádzali svoje príspevky trvalým príkazom, resp.bankovým prevodom, vzniknuté preplatky im budú vrátené na konci šk.roka. 

     • Učíme online cez Microsoft Teams

     • Sme veľmi radi, že ako Microsoft spolupracujúca škola máme možnosť vzdelávať online pomocou aplikácie Microsoft Teams. Aj pre nás je to nová situácia a obrovská výzva, no postupne sa všetci učíme pracovať  online s prostredím Office 365. Pozrite si krátke video, ako sa trieda 5.A učí cez prostredie Microsoft Teams.

     • Dôležitá informácia zo dňa 24.3.2020

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva, hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania. 

      Pre školský rok 2019/2020 sa ruší Testovanie 9! Termín podania prihlášok na stredné školy sa posúva do 15.mája 2020 (bližšie informácie budú poskytnuté dodatočne). Zápis detí do 1.ročníka pre šk.rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne od 15.4. do 30.4.2020 bez účasti detí.  

      Ministerstvo školstva v spolupráci s ďalšími organizáciami pôsobiacimi v oblasti vzdelávania pripravuje portál Učíme na diaľku, na ktorom učitelia, žiaci a rodičia nájdu potrebné informácie, pokyny a študijné materiály pre dištančné vzdelávanie v tomto mimoriadnom období . 

       

     • Dôležitý oznam zo dňa 12.3.2020

     • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

      V tomto období žiaci a zamestnanci školy sú povinní 

      1. rešpektovať prerušenie priamej vyučovacej činnosti na škole z dôvodu mimoriadnej situácie, ktoré má viesť k obmedzeniu pohybu žiakov a zdržiavaniu sa v domácom prostredí;
      2. prihlasovať sa priebežne na Edupage školy do elektronickej triednej knihy, kde budú žiakom poskytované aktuálne informácie a študijné materiály pre dištančnú formu výučby;

      Všetky preventívne opatrenia majú za cieľ znížiť riziko šírenia koronovírusu a prerušenie priamej vyučovacej činnosti v škole z dôvodu mimoriadnej situácie má viesť k obmedzeniu pohybu žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov, a preto sa títo majú zdržiavať v domácom prostredí. 

      Opätovne pozývame všetkých k modlitbe, ktorá je v tomto čase obzvlášť potrebná a užitočná. Pripájame sa k výzve našich biskupov a kňazov z farnosti, aby sme sa počas celého obdobia týchto prísnych opatrení, zjednotili v modlitbe posvätného ruženca každý večer o 20.00 h, najlepšie s celou svojou rodinou vo svojich príbytkoch. Ruženec sa modlime v spoločnom úmysle za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy, za vyliečenie chorých a za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky personál. 

      V tejto súvislosti je nám osobitne odporúčaná modlitba k Panne Márii Obišovskej, ktorá našim predkom priam zázračne pomohla počas šírenia epidémie cholery v roku 1831. Vzývajme Matku Božiu ako tú, ktorá neodmietne pomoc a dokáže vyprosiť uzdravenie tela i duše. Bližšie informácie k duchovným aktivitám v diecéze a našej farnosti nájdete na webstránke našej farnosti.

       

     • Prerušenie vých.-vzdel. činnosti v škole

     • Oznamujeme Vám, že z dôvodu vysokého počtu chýbajúcich žiakov bude v našej škole a v školských zariadeniach v piatok 13.3.2020 prerušená výchovno-vzdelávacia činnosť z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov. Ak krízovým štábom nebude celoplošne zrušená prevádzka základných škôl v SR, vyučovanie bude pokračovať v utorok 17.3.2020. Aktuálne informácie podľa vývoja situácie Vám budeme v najbližších dňoch zasielať priebežne prostredníctvom aplikácie Edupage a zverejníme ich aj na školskej webstránke. V prípade, že by školy v SR boli zatvorené na dlhšie obdobie, žiaci budú dostávať úlohy, pracovné listy a študijné materiály prostredníctvom e-learningového prostredia Edupage, aplikácie Teams a e-mailu.

      Prosíme Vás, aby ste zodpovedne pristupovali k opatreniam, ktoré vydal krízový štáb a hlavný hygienik SR a rešpektovali ich. Pozývame Vás tiež pripojiť sa k výzve našich sabinovských kňazov k spoločnej modlitbe ruženca v našich rodinách o 20:00 za zastavenie šírenia nákazy, za chorých a za všetkých zdravotníkov, ktorí pomáhajú v boji s nákazou. Ďakujeme. 

     •  Darujte nám 2% z dane

     • Vážení rodičia, aj v tomto roku môžete darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Tu si môžete stiahnuť VYHLÁSENIE S VYPLNENÝMI ÚDAJMI, prípadne si vytlačené tlačivo môžete vyžiadať pre seba, či Vašich blízkych aj prostredníctvom Vašich detí od triednych učiteľov. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a na skvalitnenie vybavenia školy. Bližšie informácie nájdete TU. ĎAKUJEME.

     • Opatrenia proti šíreniu nákazy

     • Vážení rodičia,

      • ak ste v posledných dňoch navštívili oblasti (predovšetkým Čína, Japonsko, Južná Kórea, Taliansko, Singapur, Thajsko, Kambodža, Irán, Nemecko, Holandsko, Rakúsko), v ktorých sa vyskytlo vírusové ochorenie COVID-19 (koronavírus), žiadame Vás, aby ste v rámci opatrení na zabránenie ďalšieho šírenia nákazy využili dobrovoľnú karanténu pre Vás a Vaše deti v zmysle odporúčaní Ministerstva zdravotníctva. 
      • Taktiež Vás žiadame, aby ste Vaše deti nechali doma aj v prípade príznakov prechladnutia, bolesti hrdla, zvýšenej teploty a kašľa. 
      • V prípade, že u svojich detí nepozorujete žiadne príznaky vírusového ochorenia, ale z dôvodu slabej imunity alebo iných zdravotných problémov máte obavu posielať deti do kolektívu, informujte o tom triednych učiteľov prostredníctvom elektronickej triednej knihy a ich neúčasť na vyučovaní bude ospravedlnená. 
      • Od 11.3.2020 do 23.3.2020 bude zrušená poobedňajšia činnosť v záujmových útvaroch CVČ. ŠKD bude v riadnej prevádzke.
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie