• Harmonogram prijímania na SŠ pre školský rok 2019/2020
   • Harmonogram prijímania na SŠ pre školský rok 2019/2020

   • 11.02.2019 11:32
   • Harmonogram prijímacieho konania na stredné školy podľa § 62 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákonom č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony)

   • A/ Predkladanie prihlášok

    Prihlášku vypĺňa ZŠ – výchovný poradca. Zákonný zástupca a žiak svojím podpisom potvrdia údaje a prihlášku dajú potvrdiť pediatrovi. Každý žiak si môže podať 2 prihlášky na 1. kolo prijímacieho konania na SŠ. V prípade, že má žiak záujem o školu, kde sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a talentu môže si podať ďalšie 2 prihlášky/tzv. talentovky/ .

    Žiak odovzdá podpísané a potvrdené prihlášky výchovnému poradcovi :

    · na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu : do 20. 2. 2019.

    Riaditeľ SŠ zverejní kritéria prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a učebné odbory ,ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a talentu na svojej stránke školy do 1.2.2019.

    · na ostatné študijné a učebné odbory : do 10.4.2019

    Riaditeľ SŠ zverejní kritéria prijatia na netalentové odbory do 31.3.2019

    Prihláška musí byť podpísaná :zákonným zástupcom, žiakom, potvrdená pediatrom, v prípade potreby odborným lekárom

     

    B/ Odosielanie prihlášok

    Škola posiela prihlášky žiakov hromadne doporučeným spôsobom:

    na školy s talentovými skúškami a bilingválne gymnáziá do 28.2. 2019

    na ostatné stredné školy a osemročné gymnáziá do 20.4. 2019

     

    C/ Konanie prijímacích skúšok

    talentovky: 25.3. - 12.4.2019

    1.kolo 1. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií): 13.5.2019

    1.kolo 2. termín prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií): 16.5.2019

    2.kolo prijímacích skúšok: 18.6.2019/ do 6.6.2019 stredné školy zverejnia konanie 2. kola/

     

    D/ Odvolanie - proti prípadnému neprijatiu žiaka na strednú školu môže rodič podať odvolanie

    E/ Zápisné lístky

    Uchádzačovi , ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov na základe zápisného lístka, ktorý vydáva príslušná základná škola. Základná škola vydáva uchádzačovi o štúdium iba jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný. Zápisný lístok si ponecháva stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše. Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tejto strednej škole, zruší zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho tej strednej škole, na ktorú sa zapíše. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na strednej škole, je neplatné.

    V prípade záujmu o vzdelávanie v duálnom systéme na SŠ/ v odboroch, v ktorých daná SŠ ponúka študovať duálne na SŠ /

    - zákonný zástupca podáva prihlášku – priamo firme , ktorá spolupracuje s danou SŠ - info má SŠ na svojej stránke / prihlášku nájdete priamo na stránke školy, alebo danej firmy/ termín : február!!

    Firma uskutoční pohovor so žiakmi , ktorý majú záujem študovať v duáli . V prípade, že Vám daná firma vystaví potvrdenie o prijatí prosím doručiť toto potvrdenie výchovnému poradcovi. Potvrdenie sa prikladá k prihláške a odosiela sa spolu s prihláškou na SŠ.

    - klasickú prihlášku na SŠ podáva ZZ podľa uvedených dátumov.

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
    08301 Sabinov
    Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová
    0908/975 659
    hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
    0907/183 303
    kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová
    051/4521 639
    skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová
    051/4521 639
    semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

    Konzultačné hodiny:
    Utorok: 14.00 – 16.00
    Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková
    051/4525 103
    0950 381 714
    jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie