• Oslávili sme 5. výročie
   • Oslávili sme 5. výročie

   • 04.04.2014 10:31
   • V historickom vývine ľudstva sa o výchovu mládeže starala rodina, škola a cirkev. Cirkevné školy majú vo svete dlhú historickú tradíciu. Na území Slovenska sa kresťanská výchova uplatňovala, praktizovala od najstarších čias, už v období Veľkomoravskej ríše. Podobne ako v iných európskych krajinách, vznikali aj na Slovensku školy kapitulské, kláštorné, farské, ktoré spravovala cirkev. Prvá zachovaná zmienka je v Nitre od roku 1111. Najstaršie správy o farských školách pochádzajú zo 14. storočia. Školy boli latinské, spravovali ich jezuiti piaristi.  Od polovice 18. storočia vzrastá záujem štátu o hospodársky a spoločenský život obyvateľov. Školstvo sa stalo stredobodom pozornosti. Nepriaznivé obdobie nastáva v čase realizácie maďarizačných tendencií.
   • Cirkev reaguje zriaďovaním gymnázií s vyučovacím jazykom slovenským. (B. Bystrica, Revúca, Kláštor pod Znievom).

    Po roku 1918 organizáciu a riadenie škôl preberal postupne štát a cirkevné školy boli nahradzované štátnymi.

    Kresťanská výchova však položila základy európskej civilizácie a kultúry.

    V šk. roku 1992/93, kedy vznikla aj naša cirkevná škola, bolo na Slovensku zriadených už 72 cirkevných škôl, z toho 49 základných.

    Výchova na kresťanských školách sa realizuje v duchu princípov kresťanskej viery. Je usmernená k hodnotám spravodlivosti, lásku a miery. Kresťanská výchova a vzdelávanie odkrýva tajomstvo Božieho obrazu ukrytého v človeku. Je venovaná celistvému vývoju človeka ako Bohom stvorenej bytosti. Je zameraná na objavovanie sveta, poznania lásky a dobroty k získavaniu potrebných návykov. Nadväzuje na výchovu dieťaťa v rodine, kde si uvedomuje prvé kontakty s ľuďmi, ale i nábožnosť, ktorá sa v kresťanskej škole ďalej prehlbuje. Cieľom našej školy je rozmnožiť schopnosti žiakov, získanie potrebných návykov v mravnej, estetickej, pracovnej a telesnej výchove, vedenie ku kresťanskej povinnosti a k aktívnej činnosti v kresťanskom spoločenstve. Tento cieľ môžeme plniť len za aktívnej pomoci rodiny a celého kresťanského spoločenstva, v ktorom je samozrejme vzájomné porozumenie.

    Na prahu nášho malého jubilea chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa za uplynulých 5 rokov o to usilovali a vyjadriť presvedčenie, že aj v budúcnosti bude naša činnosť inšpirovaná evanjeliom a preniknutá duchom kresťanskej náuky vo všetkých vyučovacích predmetoch.

                                                                                                           Mgr. Peter Hužvár

                                                                                                                  riaditeľ školy

     

    Príhovorom riaditeľa školy začína školský informačný časopis, ktorý bol vydaný vydavateľstvom p. Michala Vašku, k 5. Výročiu zriadenia cirkevnej základnej školy sv. Jána Krstiteľa.

    Príspevky spracovali: Mgr. Antolová Eva, Mgr. Novotná Eva, Mgr. Vráblová Terézia, Mgr. Gallovičová Anna, Mgr. Peter Hužvár, RNDr. Mlynarčíková Helena, Mgr. Hrehorčáková Ľudmila, Mgr. Sopčáková Valéria, Mgr. Šurín Adrián, Vojtková Antónia, Mgr. Zborayová Mária, Mgr. Dubská Jozefa a Kiktavá Margita.

    Medzi podujatia k oslavám patrili rôzne športové aktivity, tradičné oslavy Dňa detí, ale aj juniáles, ktorý pripravili pedagógovia školy pre rodičov žiakov.

    Žiaľ, stretli sme sa s pomerne nízkou účasťou rodičov. Verme, že bola spôsobená nadmieru priaznivým počasím, ktoré viac lákalo do prírody ako priestorov školy v posledný deň školského roka.

     

     

     

     

     

     

     

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov 08301 Sabinov Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová 051/4521 639 skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková 051/4525 103 0950 381 714 jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie