Hlavné menu

Počet návštev: 4109364

Stanovy Rodičovského spoločenstva

ČLÁNOK 1 - Všeobecné ustanovenia

1. Názov: Rodičovské spoločenstvo pri CZŠ sv. Jána Krstiteľa (ďalej len RS) je dobrovoľná

organizácia, ktorej členmi môžu byť rodičia alebo zákonní zástupcovia žiakov školy. RS je nezisková organizácia.
2.Sídlo:Ul. 9. Mája 7, 083 01Sabinov

 

 1. Cieľ spoločenstva:
  1. dávať do súladu výchovné pôsobenie rodiny s výchovným pôsobením školy
  2. pomáhať škole pri výchovnej práci s deťmi predovšetkým v čase mimo vyučovania a to:
   • organizovaním kultúrnych podujatí, turistických vychádzok a športových aktivit,
   • vedením krúžkov záujmovej a technickej činnosti
   • poskytovaním materiálnej pomoci pri rozvíjaní záujmových aktivit žiakov školy (ceny do súťaží, drobné pohostenie, náklady na cestovné a pod.)
 2. dávať riaditeľovi školy a ostatným pedagogickým pracovníkom podnety na skvalitňovanie

                      výchovno-vzdelávacej práce a zefektívnenie jej organizácie, hlavne v týchto oblastiach:

 • a/ učebné plány
 • b/ pedagogicko-organizačné a materiálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu
 • c/ hodnotenie dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov
 • 4/ dobrovoľne prispievať k tvorbe finančných zdrojov a organizovať materiálnu pomoc

                     Škole (brigády, sponzorstvo a pod.)

 1. Členstvo v RS

Členmi RS sú rodičia alebo zákonní zástupcovia žiakov školy, ktorí dobrovoľne prihlásia

Svoje dieťa na túto školu. Účasť rodičov na stretnutiach je dobrovoľná.

Členom nie sú vydávané osobitné preukazy o členstve.

 

Práva a povinnosti členov

      a/ člen má právo zúčastňovať sa na plenárnych zasadnutiach RS, podávať návrhy na činnosť,                žiadať  si informácie o činnosti a hospodárení RS.

      b/ každý člen je povinný zaplatiť členský príspevok vo výške odsúhlasenej členskou schodzou.

      c/ každý člen je povinný dodržiavať stanovy RS.

 

 

Zánik členstva

Členstvo môže zaniknúť:

a/ dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s inym združením

b/ právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení

Členská schôdza RS ako najvyšší orgán je oprávnený rozhodnúť o zániku

Rodičovského spoločenstva.

 1. Orgány RS

a/ najvyšším orgánom RS je členská schôdza

b/ výkonným orgánom RS je rodičovská rada (RR)

c/ štatutárnym orgánom RS je predseda a podpredseda RR

d/ kontrólnym orgánom RS je revízna komisia pozostávajúca z troch volených členov.

 

 

ČLÁNOK 2

 

Spôsob ustanovenia orgánov a ich právomoci

 1. Najvyšším orgánom RS je členská schôdza utvorená zo všetkých členom spoločenstva
 • Rozhoduje o založení, zlúčení a zániku spoločenstva
 • Schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky
 • Schvaľuje plán činnostia výročnú správu
 • Schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
 • Volí a odvoláva členov výkonného orgánu a revíznu komisiu
 1. Výkonný orgán je za svoju činnosť zodpovedný členskej schôdzi
 • Riadi činnosť spoločenstva v období medzi zasadnutiami členskej schôdze
 • Volí spomedzi seba a odvoláva predsedu
 • Volí spomedzi seba a odvoláva podpredsedu
 • Zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje

základné materiály na rokovania

 1. Štatutárnymi orgánmi RS je predseda a podpredseda RR
 2. Revízna komisia
 • Je kontrólnym orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi.

Členstvo v revíznej komisii je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch RS

 • Kontroluje hospodárenie spoločenstva, upozorňuje orgány na nedostatky

a navrhuje ich odstránenie

 • Kontrojuje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov
 • Revízna komisia je volená členmi RR z členov RR

 

 

 

 

 

ČLÁNOK 3

 

Hospodárenie

Zásady hospodárenia

 • Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu
 • Spoločenstvo hospodári so získanými prostriedkami
 • Zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty

od právnických osôb

 

 

ČLÁNOK 4

 

Záverečné ustanovenie

 1.  Stanovy RS nesmú byť v rozpore s platnými zákonmi a štatútom zakladateľa školy.

Text stanov schválený členskou schôdzou zašle predseda RS na vedomie zakladateľovi.

Rovnaký postup sa zachováva aj pri zmene stanov.

 1. Stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia členskou schôdzou RS.
 2. Zánik spoločenstva je nutné oznámiť 15 dní po ukončení likvidácie

Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

 

 

Stanovy schválené členskou schôdzou dňa

 

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
  9.mája 740/7
  083 01 Sabinov
 • 051/4521 639

Fotogaléria