• 14. - 20. január

  Trieda:
  Typ:
  • Pon14. 01.
  • 1.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PZ s.63,+ pozrieť si s.64,65 budú ich písať ako sam. prácu
  • 1.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Čít.- šlab. s. 8, písanie s.6-7.
  • 3.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Katolícke náboženstvo
   :
   Hriech
  • 5.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   rysovacie pomôcky
  • 5.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Vyskloňovať do zošita v oboch číslach podstatné mená: vodič a sprievodca.
  • 5.B Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Anglický jazyk
   :
   Test z 3.lekcie
  • 6.A Chlapci
   ·
   Písomka
   Katolícke náboženstvo
   :
   V programe Alf vypracovať test - 6.2_HĽADANIE PRAVDY O SVETE
  • 6.A Dievčatá
   ·
   Písomka
   Katolícke náboženstvo
   :
   V programe Alf vypracovať test - 6.2_HĽADANIE PRAVDY O SVETE
  • 7.A Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Geografia
   :
   Európa
  • 7.A, 7.B NEJ
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   slovíčka, časovanie haben, akuzatív
  • 7.B Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Geografia
   :
   Európa
  • 8.A, 8.B Chlapci
   ·
   Písomka
   Katolícke náboženstvo
   :
   V programe Alf vypracovať test - 8.2_KTO JE ČLOVEK
  • 9.A Dievčatá
   ·
   Písomka
   Katolícke náboženstvo
   :
   V programe Alf vypracovať test - 9.2_Zodpovednosť za seba
  • Uto15. 01.
  • 1.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   malý PL č.8 - dokončiť
  • 1.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Čít. s.10, písanie s. 9-10
  • 1.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Čítať str. 8, písať po str. 9, prepis textu na prac. liste, .
  • 2.A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Čítať vety z pracovného zošita.
  • 2.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   61/6
   62/9
   PZ 31/9
  • 2.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Prvouka
   :
   V pondelok 21.1. písomka str. 26-40 - spoznávame človeka
  • 2.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   V piatok písomka z tvrdých spoluhlások
  • 4.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Katolícke náboženstvo
   :
   V programe Alf vypracovať test - 4.2_BIBLIA_SLOVO O NÁDEJI
  • 8.A Celá trieda
   ·
   Ústne skúšanie
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Umelecký prednes: S. Chalupka - Mor ho!
  • 8.B Celá trieda
   ·
   Písomka
   Geografia
   :
   od témy "Rastlinstvo, živočíšstvo a pôdy" po "Hospodárstvo"
  • 8.B Celá trieda
   ·
   Písomka
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Poézia - opakovanie
  • Str16. 01.
  • 1.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   malé PL č.93 a č.102 dokončiť
  • 1.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   PL utvrdzujeme hlásku D
  • 1.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Čítať str. 10, písať po str. 11, pracovný list Pripraviť sa na polročný test, prepis tlačených písmen a slov, určovanie počtu slabík vo vete, určovanie prvej slabiky v slove, čítanie s porozumením.
  • 1.B
   ·
   domáca úloha
   Telesná a športová výchova
   :
   Priniesť oblečenie na hry vonku
  • 2.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   46/2
   47/5
   48/2
   49/4
  • 2.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Na hodine 61/7, 62/10,11,12
   63/13 DU
  • 2.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Čítať 53/Hýle
   PZ 27/3,4
  • 2.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Matematika
   :
   Štvrtok písomka: sčítanie, odcitanie, jednoduché nádobenie, dedo leson, pavučiny, sipky, hadiky
  • 5.A
   ·
   domáca úloha
   Hudobná výchova
   :
   Napisat alebo vytlačiť cely text piesne: slovenskej popularnej alebo menej znamej. Moze byt aj anglicka pesnicka ako pridavok.
  • 5.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   dokončiť pracovný list
  • 5.A Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Matematika
   :
   2. školská písomná práca
  • 5.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Rozdeliť zadané slová k vzorom DUB a STROJ + vyskloňovať podstatné mená KAMEŇ a DŽEM.
  • 5.B Celá trieda
   ·
   Písomka
   Biológia
   :
   Lesné huby a lišajníky
  • 5.B Celá trieda
   ·
   Ústne skúšanie
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Skúšanie počas celého týždňa - z aktuálnych tém (podstatné mená a vzory)
  • 6.A Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Matematika
   :
   2. písomná práca
  • 7.A Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Biológia
   :
   Oporná a pohybová sústava
  • 7.B Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Biológia
   :
   Oporná a pohybová sústava
  • 7.B Celá trieda
   ·
   Písomka
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   2. kontrolný diktát - cudzie slová
  • 8.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Zámená a číslovky
  • 8.B Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Opakovanie
  • 9.A Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Polročný test
  • Štv17. 01.
  • 1.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   PL č. 104 dokončiť
  • 1.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Čítanie s. 12, písanie s. 14,15 dokončiť
  • 1.B
   ·
   domáca úloha
   Prvouka
   :
   Vedieť pomenovať časti dňa
  • 5.B Celá trieda
   ·
   Písomka
   Geografia
   :
   Tem. celok: Mapa a glóbus
  • 5.B Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Matematika
   :
   2. písomná práca
  • 6.A Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Balady
  • 7.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Občianska náuka
   :
   Socializácia
  • 7.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Dokončiť krátky príbeh o príhode s domácim miláčikom (s dodržaním vnútornej kompozície - úvod, jadro, záver).
  • 7.B Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Matematika
   :
   2. písomná práca - percentá, promile, kocka a kváder (úvod, rysovanie všetkých pohľadov, pomenovanie)
  • 8.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Geografia
   :
   od témy "Rastlinstvo, živočíšstvo a pôdy" po tému" Hospodárstvo SR" (vrátane)
  • 8.B Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Matematika
   :
   2. písomná práca - rovnice, geometria (trojuholníky, výšky a ortocentrum, ťažnice a ťažisko, počítanie uhlov, štvoruholníky - rysovanie rovnobežníka, lichobežníka, rovnobežky preťaté priečkou)
  • 9.A Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Matematika
   :
   2. písomná práca - rovnice (jednoduché, so zlomkom, s neznámou v menovateli), nerovnice (výpočet, číselná os, interval), osová a stredová súmernosť, objem a povrch telies (valec, kužeľ, guľa, ihlan)
  • Pia18. 01.
  • 1.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Čít. s. 14, písanie malý PL - prepis viet
  • 2.A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   18/1,2
   19/2
   Dú 47/4, 49 celá strana
  • 2.A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   63/14, slniečko
   PZ 31/8,10,11,12,13,14
   Čítanie 54/fašiangy, turice
   54/ zázračná muzika - naspamäť do stredy 23.1.
  • 5.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Vzory chlap, hrdina, dub, stroj
  • 5.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Dokončiť zvyšné úlohy z pracovného listu (Opakovanie podstatných mien mužského rodu).
  • 6.A Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Biológia
   :
   Živočíchy v okolí ľudských obydlí - (s. 22-37)
  • 6.A Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Delenie spoluhlások podľa tvrdosti + určovanie prídavných mien (akostných, vzťahových) a vzorov (pekný, cudzí) v slovných spojeniach
  • 7.A Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Polročný test
  • 7.B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Pokračovať v tabuľke pomnožných podstatných mien a určiť slová: Vianoce, gajdy, prázdniny, Košariská a Jarovnice.
  • 8.A Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Matematika
   :
   2. písomná práca - rovnice, geometria (trojuholníky, výšky a ortocentrum, ťažnice a ťažisko, počítanie uhlov, štvoruholníky - rysovanie rovnobežníka, lichobežníka, rovnobežky preťaté priečkou)
  • 9.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Geografia
   :
   od témy "Rastlinstvo, živočíšstvo a pôdy" po tému "Hospodárstvo"
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • skola@czssabinov.sk
   • Správca obsahu: kovalik.j@czssabinov.sk
   • Webmaster: kovalik.j@czssabinov.sk
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k@czssabinov.sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j@czssabinov.sk
   • Ing.Zuzana Ondková 051/4521 639 ondkova.z@czssabinov.sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m@czssabinov.sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Silvia Labudová 051/4525 103 0950 381 714 silvi.labudova@gmail.com
  • Prihlásenie