• Učiteľ prvého stupňa základnej školy - zástup počas MD a RD

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    01.09.2019
   • Požiadavky:

    - pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných
    zamestnancoch:
    o bezúhonnosť
    o zdravotná spôsobilosť,
    o ovládanie štátneho jazyka.

    - kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z.:
    o vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom študijnom odbore - úplný zoznam príslušných odborov je vo vyhláške MŠ SR 437/2009 Z. z.

    - hodnotová orientácia založená na kresťanských princípoch,

    - vítané sú pedagogická prax a skúsenosti s výučbou matematiky Hejného metódou,

    - samostatnosť, flexibilita, kreativita, práca s PC.


    Zoznam požadovaných dokladov:

    - žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,

    - profesijný životopis,

    - súhlasu uchádzača na spracovávanie jeho osobných údajov pre potreby výberového konania zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

    - overená kópia dokladu o vzdelaní,

    - krstný / sobášny list – cirkevný,

    - odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača.


    Platové ohodnotenie

    - minimálne 759,- Eur pri ustanovenom pracovnom čase 37,50 hod. týždenne


    Termíny:

    Žiadosť s potrebnými dokladmi je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu školy do 10.06.2018 do 15:00 hod. Do výberového konania budú zaradení len uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné a kanonické predpoklady na obsadenie voľného pracovného miesta.
  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • skola@czssabinov.sk
   • Správca obsahu: kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Webmaster: kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7 083 01 Sabinov
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová 0908/975 659 hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík 0907/183 303 kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Zuzana Ondková 051/4521 639 ondkova.z(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová 051/4521 639 semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 16.00 Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Silvia Labudová 051/4525 103 0950 381 714 labudova.s(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie