• Testovanie 9 2024

     • V stredu 20. marca 2024 sa uskutoční riadny termín celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov. Testovanými predmetmi našich žiakov sú matematika (90 min.) a slovenský jazyk a literatúra (70 min.).

      Ciele testovania

      • poskytnúť školám a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o úrovni vedomostí a zručností žiakov v testovaných predmetoch na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania, ktorý napomôže pri skvalitňovaní vzdelávania,
      • objektívne porovnať výkony jednotlivých žiakov a poskytnúť im tak informáciu o ich výkone v testoch z jednotlivých predmetov,
      • na základe výsledku v testovaní môže byť žiak prijatý na strednú školu bez prijímacej skúšky, ak túto možnosť zaradí riaditeľ strednej školy do podmienok prijímacieho konania v súlade s § 65 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
     • ZBIERAME ZUBNÉ KEFKY

     • Naša škola sa zapojila do zberu a recyklácie zubných kefiek. Zbierame použité, nepotrebné zubné kefky rôznych značiek. Vo vestibule školy sú umiestnené 2 zberné koše - jeden na zubné kefky zn. curaprox a druhý na zubné kefky iných značiek. Postupne sa budú v triedach objavovať odmeny v podobe žltých a modrých košov na triedený odpad, a to za každých 200ks vyzbieraných zubných kefiek. Najbližšie už zubnú kefku nevyhadzujte,doneste ju do školy, pomôže to nášmu kroku ♻️ vpred 👍 

      👀 ♻️ Pozrite si Ako sa recyklujú zubné kefky  👍

     • Tehlička 2024

     • Aj počas tohto pôstu sa naša škola zapája do zbierky TEHLIČKA. V tomto roku budeme pomáhať sestrám saleziánkam (FMA), ktoré spravujú školu Edukačné centrum sv. Bakhity v Južnom Sudáne. Poskytujú tam  vzdelávanie pre viac ako 1100 žiakov. Cieľom zbierky je zlepšiť podmienky na vzdelávanie vybudovaním multifunkčnej haly, ktorá by poskytla žiakom útočisko pred spaľujúcim africkým slnkom a v období dažďov pred silnými tropickými lejakmi. Svoj príspevok môžete vložiť do pokladničky (černoška), korá sa nachádza v našej školskej kaplnke. Ďakujeme za pomoc. Tu si môžete pozrieť krátke video z danej školy: Edukačné centrum sv. Bakhity

     • Beseda s policajtkou

     • Dňa 12.1.2024 sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili prednášky s príslušníčkou Policajného zboru SR kpt. L. Baňasovou na tému: Trestná činnosť a trestnoprávna zodpovednosť mládeže. Žiaci si vypočuli informácie o tom, ktoré trestné činy najčastejšie páchajú mladí ľudia a aké to môže mať pre nich následky. Dozvedeli sa aj o rizikách  v online priestore a o kyberšikane. Keďže väčšina prítomných žiakov je už  vo veku, v ktorom majú trestnú zodpovednosť, boli upozornení na to, aby sa správali zodpovedne. 

       Vyjadrenia žiakov:  

      Bolo to veľmi poučné a zaujímavé. Zoznámili sme sa s možnými rizikami našich činov. Pani policajtka bola milá.  (Gréta 9.A) 

      Pani policajtka nám pustila video o kyberšikane. Veľa z toho, čo som počul, som si zobral do života. (Tobiáš 8.B) 

      Prednáška s pani policajtkou bola veľmi poučná. Dozvedeli sme sa, že si nemáme písať na sociálnych sieťach s cudzími ľuďmi a máme si chrániť osobné údaje. Ak sa nám náhodou stane, že od nás budú pýtať naše fotky, máme o tom povedať niekomu dospelému. (Soňa a Júlia 8.B)

       Prednáška sa nám páčila. Myslíme si, že práca policajtov je náročná. Ďakujeme im za ich prácu. (Sára Š. a Andrea 8.B) 

     • Veľký úspech našich programátorov

     • Náš tím Sabik postúpil do národného finále v kategórii Challenge v súťaži First Lego League. Regionálny turnaj tejto súťaže sa uskutočnil dňa 8.2.2024 v Prešove na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej. Náš tím tvorili žiaci Matej Čabák, Matej Gargalovič, František Novotný a Filip Štvarták pod vedením trénerov Martina Olejára a Dominika Tkáčika. V konkurencii ostatných tímov sa nášmu tímu podarilo vybojovať 1. miesto v kategórii Robot Game a 1. miesto v celkovom hodnotení. Odbornú porotu zaujal tiež ich inovačný projekt natoľko, že náš tím získal možnosť odprezentovať túto inováciu aj pred všetkými účastníkmi turnaja. Chlapci svojim víťazstvom získali vstupenku na národné finále súťaže, ktoré sa uskutoční v Bratislave. Držme im preto palce, aby sa im aj tam darilo a úspešne reprezentovali našu školu i mesto. 

     • Aj v Biblii sa súťaží

     • Tohtoročnú nedeľu Božieho slova sme v pondelok, 22. januára 2024, zavŕšili tematickou olympiádou zameranou na Sväté písmo. V školskom kole sa stretli zástupcovia tried 2. stupňa, ktorí zvládli lektúru vybraných biblických textov najlepšie. Spomedzi tridsiatky zúčastnených vzišla trojica žiačok - K. Mušinská (6.B), S. Štofaníková (9.A) a S. Uličná (9.A), ktoré budú našu školu reprezentovať v okresom (dekanátnom) kole. Postupujúcim blahoželáme a heslom tohtoročnej biblickej olympiády „Vytrvať vo viere“ ich povzbudzujeme k vytrvalosti v príprave a v upevňovaní viery aj cez čítanie Svätého písma.

     • ZAPOJILI SME SA DO PROJEKTU OLEJKO 

     • Olejko chráni prírodu je výnimočný projekt, ktorý je určený pre materské, základné, špeciálne a stredné školy v rámci celého Slovenska. Tento projekt sa zameriava na správne nakladanie s použitým kuchynským olejom, ktorý produkuje väčšina z nás pri príprave rôznych vyprážaných jedál.

      Ako olej odovzdať?

      ♻️ Olej po vyprážaní alebo inom použití nechajte vychladnúť, zbavte ho hrubých usadenín a zvyškov z jedál.

      ♻️Za pomoci lievika prelejte prečistený olej do čistej, suchej plastovej fľaše a dobre uzavrite.

      ♻️Vytriedený olej odovzdajte v plastovej fľaši do označenej nádoby, ktorá sa nachádza pri ostatných zberných nádobách v škole.

     • Vianočné koledovanie

     • Aj tento rok sa náš spevácky zbor Cantabile dňa 18.12.2023 pripojil k tradícii Vianočného koledovania v Sabinove. Melódiami cudzokrajných piesní a slovenskými koledami naladil prítomných na blížiace sa sviatky narodenia Pána. Členovia zboru predstavili krátkou scénkou s názvom Medzinárodné Vianoce, ako sa na najkrajšie sviatky roka tešia deti v rôznych kútoch sveta. Nezabudli však pripomenúť naše starodávne zvyky počas štedrej večere, ktoré mnohí ľudia praktizujú dodnes.

     • Vianočné minitrhy v ŠKD

     • Už tradične k Vianociam patria aj vianočné trhy. Naše deti usilovne pracovali, vyrábali výrobky, ktoré budeme predávať dňa 12.12.2023 v čase od 13.30 do 15.30 hod. pri kaplnke v našej škole. Okrem toho, že deti do svojich výrobkov dali kus seba, naučili sa, ako dlho trvá kým za svoju prácu získajú odmenu. Srdečne Vás pozývame a ďakujeme za podporu. 

      p. vychovávateľky

     • Ďakujeme

     • Ďakujeme veľmi pekne všetkým rodičom, deťom a priateľom, ktorí sa zapojili do krásnej vianočnej zbierky ❤️ Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ❤️

     • Adventný kalendár dobrých skutkov

     • Keďže sa nám v nedeľu 3. decembra začína adventný čas, náš školský podporný tím si pre nás pripravil úlohy spojené s konaním dobrých skutkov (v škole aj doma). Tento adventný kalendár sa nachádza na nástenke pred vstupom do školskej jedálne. Preto buďme veľmi pozorní a každý deň sledujme novú adventnú úlohu. Prajeme všetkým požehnaný adventný čas :-) 

     • Európsky deň jazykov

     • Dňa 11. 10. 2023 sa v našej škole uskutočnil Európsky deň jazykov. Prvý stupeň sa na druhej a tretej hodine presunul do telocvične, kde ich čakali súťaže. Druhý stupeň sa presunul do telocvične na štvrtej a piatej hodine. Rozdelili nás do šestnástich skupín po siedmich žiakov z iných tried. Bolo šestnásť stanovíšť, ktoré sme mali splniť. Stanovištia boli rôzne, napríklad: stanovište s ruským jazykom, stanovište s nemeckým jazyk, stanovište s témou futbalových klubov, tradičných oblečení, slepou mapou, s hlavnými mestami a podobne. Niektoré stanovištia boli ťažšie a niektoré zas ľahšie. Kto skončil na prvých troch miestach, dostal sladkú odmenu a pero na písanie. Nakoniec pani učiteľka Jusková oznámila výsledky. Výhercom gratulujeme a tešíme sa s nimi. Tento deň sme si naozaj všetci užili!

      Redaktorka školského časopisu Duša: Miška, 7.B

     • Deň elegancie

     • V stredu 15. novembra 2023n sme vstúpili do našej školy ako do budovy plnej elegantného oblečenia a galantného správania. Prečo? Práve v tento deň sme si pripomenuli dôležitosť elegancie aj v súčasnosti. Ôsmaci pozvali svojich spolužiakov a učiteľov stráviť tento deň spolu s nimi. Vyučovanie im spestrili rôznymi aktivitami, za ktoré triedy získaly body. Nielen vynaložené úsilie a snaha pri plnení úloh, ale aj krásne elegantné outfity sa započítavali. Do aktivít sa zapojili všetci žiaci a tým každý prispel svojou kvapkou k výslednému hodnoteniu. Na záver sme si spoločne zatancovali a vyhodnotili celý deň. To všetko bolo súčasťou tohto príjemného, nami obľúbeného dňa.

     • Európska noc výskumníkov

     • Európska noc výskumníkov je jedinečným festivalom vedy, ktorý má za cieľ interaktívnym spôsobom šíriť vedecké poznatky a objavy. Ide o festival, ktorý sa  tradične koná v jeden deň v rámci viacerých krajín Európy (viac ako 25 zapojených krajín a 300 miest), a to v posledný septembrový piatok. Európska noc výskumníkov každoročne ponúka celodenný program plný vedeckých prezentácií, diskusií, interakcií s vedcami a inovátormi v stánkoch, ako aj atraktívny program na pódiu. Na Slovensku sa toto podujatie konalo v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline, Poprade a ďalších sprievodných lokalitách. Zúčastnili sme sa ho aj my, spolu s našimi ôsmakmi. Naše kroky viedli do Košíc, kde nás čakalo 63 vedeckých stánkov. Žiaci navštívili stánky podľa vlastného výberu, kde získali mnoho zaujímavých informácií a zapojili sa do pripravených aktivít. Andrea K. nám priebeh tohto dňa zachytila a spracovala do videa, ktoré si máte možnosť otvoriť cez priložený Sway:

      https://sway.office.com/5dkHobGV0DaKiSO9?ref=Link

     • Červená streda 22.11.2023

     • Červená farba ako symbol mučeníctva upozorňuje na prenasledovanie a diskrimináciu kresťanov. 22. novembra 2023 sa chrámy a monumenty rozžiaria načerveno a celý svet sa spojí v modlitbe za našich trpiacich bratov a sestry.

      Aj my sme boli pri tom! Obliekli sme sa v tento deň do červenej farby a cez veľkú prestávku sa spojili v modlitbe za prenasledovaných kresťanov v našej kaplnke. 

     • Exkurzia o včelárstve

     • Žiaci 6. ročníka sa rozhodli prakticky doplniť vedomosti o včelách, a tak sa dňa 14.11.2023 zúčastnili exkurzie v botanickej záhrade v Košiciach. Priebeh celého dňa zachytila žiačka Petra Gargalíková (6.B):

      Stretli sme sa o 8:00 pred železničnou stanicou v Sabinove. Všetci tridsiati šiesti sme svižne nastúpili do vlaku. Nezabudli sme ani na naše pani učiteľky Hudákovú a Trojanovičovú. Spoločne sme sa presunuli do Košíc. Do botanickej záhrady sme sa vybrali peši. Cestou sme mali možnosť obdivovať krásy mesta ako napríklad Dóm sv. Alžbety, Národné divadlo Košice, múzeá. Keď sme dorazili na miesto, rozdelili sme sa podľa tried na áčku a béčku. Ujali sa nás páni sprievodcovia a porozprávali nám o svojej záľube. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií o organizácii v úli, životnosti včiel, prvých úľoch, nástrojoch na spracovanie medu. Na vlastné oči sme videli, ako sa vyrábajú sviečky zo včelieho vosku, ba dokonca sme si to mohli sami vyskúšať. Ochutnali sme rôzne druhy medov ako napríklad kvetový, lesný. Neskôr sme sa presunuli do skleníkov, v ktorých sme obdivovali rôzne druhy rastlín rozdelené podľa kontinentov. Po východe zo skleníkov sme prešli včelárskym náučným chodníkom a dostali sme sa až k „mini zoo“, v ktorej nás najviac zaujali malé zajačiky. Pri východe z botanickej záhrady si niektorí kúpili suvenír z prebytkov vypestovaných rastlín. Na železničnej stanici v Košiciach sme mali čas na doplnenie zásob a krátke občerstvenie. Cesta spať zbehla veľmi rýchlo a bezpečne sme sa vlakom dostali domov. Za seba môžem povedať, že som si to veľmi užila a myslím, že ostatní so mnou budú súhlasiť. Ďakujeme za prípravu tejto exkurzie.

     • Deň jablka

     • Na konci októbra pani vychovávateľky v štyroch oddeleniach Školského klubu Klbko zorganizovali Deň jablka. Pre deti v ŠKD bolo piatkové popoludnie plné súťaží, kvízov, piesní, básní o jabĺčku, výstavky a ochutnávky tohto zdravého ovocia. Deti sa dozvedeli čo to o jabĺčku, o pestovaní, o odrodách aj o jeho dôležitosti v našom jedálničku. Bol to náučný, pestrý, na aktivity bohatý príjemne strávený čas.                                                        (Bc. Oľga Džačovská)

     • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

     • Vážení rodičia, milí žiaci, aj v tomto roku sa chceme zapojiť do tejto celoslovenskej výzvy. Krabičky a veci do krabičky môžete doniesť vychovavatelkam. Krabičky obalia a naplnia následne deti v ŠKD. Ďakujeme.

  • Kontakty

   • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
   • 051/4521 639
   • 9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
    08301 Sabinov
    Slovakia
   • 31942202
   • 2020722627
   • Ing.Katarína Hviščová
    0908/975 659
    hviscova.k(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Ing.Mgr.Jozef Kovalík
    0907/183 303
    kovalik.j(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr.Terézia Škovierová
    051/4521 639
    skovierova.t(zavinac)czssabinov(bodka)sk
   • Mgr. Martina Semanová
    051/4521 639
    semanova.m(zavinac)czssabinov(bodka)sk

    Konzultačné hodiny:
    Utorok: 14.00 – 16.00
    Po vzájomnej dohode je možný aj iný termín.
   • Martina Halčišáková
    051/4525 103
    0950 381 714
    jedalen(zavinac)czssabinov(bodka)sk
  • Prihlásenie