Hlavné menu

Počet návštev: 4287258

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Anglický jazyk nás baví Cieľom krúžku je zábavnou formou rozvíjať komunikačné zručnosti žiakov 5. - 9. ročníka, pričom v centre pozornosti stojí hlavne zlepšovanie počúvania s porozumením a rozprávania ako dvoch hlavných komunikačných zručností.
Basketbalový krúžok Krúžok zameraný na prípravu žiakov na reprezentáciu školy v basketbale v žiackych súťažiach. Krúžok je určený pre žiakov z ročníkov 5.- 9.
Florbal Florbalový krúžok poskytuje žiakom aktivitu, ktorou vypĺňajú svoj voľný čas prostredníctvom pravidelnej a príležitostnej činnosti na turnajoch. Florbal je rýchla, kolektívna hra, vhodná pre chlapcov aj dievčatá v každom veku. Nakoľko sa jedná o dynamický a bezkontaktný šport je možnosť prísť a dostať zo seba veľké množstvo energie. Krúžok je zameraný aj na zvýšenie telesnej zdatnosti a všeobecnej pohybovej výkonnosti, umožňuje rozšíriť pohybové zručnosti, skvalitniť pohybový prejav a zvýšiť úroveň športovej výkonnosti. Žiaci sa naučia základné pravidlá, terminológiu, herné činnosti jednotlivca- vedenie loptičky, prihrávky, streľbu na bránku. Krúžok je určený pre žiakov zo všetkých ročníkov.
Gréckokatolícke náboženstvo Spoznaj východný obrad - Katolícka cirkev je len jedna, no má mnoho obradov, tradícií, čo však nenarúša jednotu. Chceš vedieť viac, príď? Krúžok je určený pre žiakov z ročníkov 1.- 9.
Hra na gitaru a cajon (perkusie) Cieľom je vzbudiť v deťoch záujem o lásku k hudbe, naučiť ich hudbu počúvať, prežívať a tešiť sa z hry na nástroj. Naučia sa základné prvky hry na gitare a cajone, rozvíjať sluchovú a rytmickú predstavivosť, hudobnú pamäť, hudobnú súhru a harmonické cítenie. Výsledkom ročnej práce bude prezentácia piesní jednotlivo alebo spoločne. Krúžok je určený pre žiakov z ročníkov 5.- 9.
Krúžok šikovných rúk Krúžok je pre všetkých žiakov, ktorí radi niečo tvoria a vymýšľajú. Žiaci sa učia využívať rôzne materiály nanovo, vyrábajú darčeky pre najmilších, seba skrášľujú príveskami a náramkami, využívajú prírodné materiály, pomáhajú s výzdobou školy a to všetko v kruhu svojich kamarátov, príjemnej atmosféry. Krúžok je určený pre žiakov z ročníkov 1.- 4.
Loptové hry Krúžok Loptové hry ponúka žiakom I. stupňa možnosť osvojiť, zdokonaliť a upevniť si pohybové zručnosti a schopnosti vo futbale a florbale. Hlavným cieľom krúžku je tiež podporiť radosť z pohybu u žiakov a budovanie zdravého životného štýlu. Poznávanie a osvojovanie základných pravidiel kolektívnych športových hier a zároveň skúsenosť s vyskúšaním si svojich síl v medziligových súťažiach v rámci okresu. Krúžok je určený pre žiakov z ročníkov 1.- 4.
Na ľudovú nôtu Hudba a tanec majú v sebe veľkú silu. Môžu potešiť, zaujať, vyliečiť zo skleslej nálady. Žiaci v krúžku objavujú bohatú klenotnicu ľudových tancov, zvykov, krojov, piesní. Cieľom krúžku je zachovávanie tradícií rodičov a starých rodičov cez jednoduché tanečky, ľudové pásma a zvyky v minulosti. Krúžok je určený pre žiakov z ročníkov 1.- 4.
Nemecký jazyk
Počítačový krúžok Krúžok je zameraný na programovanie v aplikácii Minecraft, animáciu a prácu s grafikou. Žiaci sa naučia vytvárať programy a zaujímavé projekty v jazyku Scratch, v prostredí Minecraft, Kodu alebo Baltie. Zapoja sa do celoslovenských súťaží a naše vytvorené projekty budú prezentovať aj na webstránke školy. Krúžok je určený pre žiakov z ročníkov 5.- 9.
Poznávanie a ochrana prírody Príroda v okolí nášho mesta ukrýva krásu, ktorú predstavujú lesy a zvieratá v nich. Žiaci v tomto krúžku objavujú krásu okolitej prírody a zachytávajú zaujímavé okamihy z nej prostredníctvom fotografie. Spoznávaním života rôznych živočíchov sa žiaci zároveň učia starostlivosti o nich a získavajú kladný vzťah a úctu k prírode.
Robotika 1 Hlavnou náplňou krúžku je konštrukcia a programovanie robotov so stavebnicami Lego. Žiaci sa naučia príkazy pre robotov, vytvárajú aj autonómnych robotov využívajúcich senzory. Svoje diela budú prezentovať v škole, na webe, aj na robotických súťažiach. Krúžok je určený pre všetkých, ktorí radi vymýšľajú a tvoria nové veci a majú trpezlivosť dotiahnuť dielo do úspešného konca. Krúžok je určený pre žiakov z ročníkov 5.- 9.
Robotika 2 Hlavnou náplňou krúžku je konštrukcia a programovanie robotov so stavebnicami Lego. Žiaci sa naučia príkazy pre robotov, vytvárajú aj autonómnych robotov využívajúcich senzory. Svoje diela budú prezentovať v škole, na webe, aj na robotických súťažiach. Krúžok je určený pre všetkých, ktorí radi vymýšľajú a tvoria nové veci a majú trpezlivosť dotiahnuť dielo do úspešného konca. Krúžok je určený pre žiakov z ročníkov 5.- 9.
Spevácky zbor Cieľom speváckeho krúžku je poskytnúť možnosť žiakom, zaujímajúcim sa o zborový spev, zmysluplne využiť a rozvíjať svoj hudobný talent. Členovia speváckeho zboru sa aktívne podieľajú na spestrení a obohatení liturgických slávení, rôznych verejných vystúpení a podujatí školy. Významným prínosom tohto krúžku je utužovanie a nadväzovanie priateľstva s kamarátmi rôzneho veku a získavanie nezabudnuteľných zážitkov. Zborový spev taktiež ponúka jedinečnú možnosť odreagovania sa a napomáha utvárať harmonicky rozvinuté osobnosti. Krúžok je určený pre žiakov z ročníkov 1.- 9.
Stolný tenis Krúžok zameraný na prípravu žiakov na reprezentáciu školy v stolnom tenise v žiackych súťažiach. Krúžok je určený pre žiakov z ročníkov 1.- 9.
ŠKD1 Školský klub
ŠKD2 Školský klub
Školský rozhlas a TV Žiaci v tomto krúžku spracovávajú a prezentujú informácie z bohatého života v škole prostredníctvom slova i obrazu, a to formou školského rozhlasu, školského časopisu a školskej internetovej televízie.

© aScAgenda 2018.0.1084 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.02.2018

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria