Hlavné menu

Počet návštev: 3705390

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: skola@czssabinov.sk alebo Kontakt

 
Pozícia:

Učiteľ predmetu AKO TO FUNGUJE    Mám záujem

Úväzok:čiastočný
Dátum nástupu:1.9.2017
Požiadavky:CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Žiaci v tomto predmete školského vzdelávacieho programu objavujú široké spektrum pracovných činností a technológií, získavajú základné užívateľské zručnosti v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a získavajú pomoc k vytváraniu svojej životnej a profesijnej orientácie. Na základe konkrétnych životných situácií žiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach. Získavajú praktické pracovné návyky a dopl-ňujú celé základné vzdelávanie o dôležitú zložku nevyhnutnú pre uplatnenie člo-veka v ďalšom živote a v spoločnosti.

Pracovné podmienky:
- pracovný pomer na dobu určitú s nástupom od 1. 9. 2017 do 31.08.2018

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
- vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a od-borných zamestnancoch: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technic-kého alebo ekonomického smeru
- hodnotová orientácia založená na kresťanských princípoch,
- vítané sú skúsenosti s prácou s mládežou, s vedením projektov,
- samostatnosť, flexibilita, kreativita.

Zoznam požadovaných dokladov:
- prihláška do výberového konania,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- profesijný životopis,
- overená kópia dokladu o vzdelaní,
- krstný /sobášny/ list – cirkevný,
- odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača.

Termíny:
Prihlášku s potrebnými dokladmi je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu školy do 23.augusta 2017 do 15:00 hod. Rozhodujúcim je dátum zaevidovania prihlášky v podateľni školy. Žiadosť musí byť do uvedeného termínu doručená, nestačí odoslanie na poštovú prepravu v posledný deň lehoty. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nemusia byť za-radení do výberového konania. Výberové konanie sa uskutoční 28.augusta 2017 (pondelok) o 9:00 v budove školy.

Ing. Katarína Hviščová, riaditeľka školy
 

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria