Hlavné menu

Počet návštev: 4287260

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: skola@czssabinov.sk alebo Kontakt

 
Pozícia:

Školský špeciálny pedagóg   Mám záujem

Úväzok:100%
Dátum nástupu:1.1.2018
Požiadavky:PRACOVNÉ PODMIENKY:
- pracovné miesto vytvorené v rámci Operačného programu ľudské zdroje, výzva
„V základnej škole úspešnejší“.

POŽADOVANÉ PREDPOKLADY A INÉ POŽIADAVKY:
- odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o
pedagogických a odborných zamestnancoch:
-- bezúhonnosť
-- zdravotná spôsobilosť,
-- ovládanie štátneho jazyka.

- kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009
Z. z.:
-- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom študijnom odbore
-- 5 rokov pedagogickej alebo odbornej činnosti v oblasti
špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a
žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami
--- úplný zoznam príslušných odborov je vo vyhláške MŠ SR http://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-437

- hodnotová orientácia založená na kresťanských princípoch,
- samostatnosť, flexibilita, kreativita, práca s PC.

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV:
- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom, vrátane
súhlasu uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do
zamestnania v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov,
- profesijný životopis,
- kópia dokladu o vzdelaní,
- krstný /sobášny list – cirkevný.

TERMÍNY:
Prihlášku s potrebnými dokladmi je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu školy do 30.11.2017 do 15:00 hod. Do výberového konania budú zaradení len uchádzači, ktorí spĺňajú predpoklady na obsadenie voľného pracovného miesta.


Ing. Katarína Hviščová, riaditeľka školy
 

Novinky

Kontakt

  • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
    9.mája 740/7
    083 01 Sabinov
  • 051/4521 639

Fotogaléria