Hlavné menu

Počet návštev: 4134617

ÚLOHY VÝCHOVNÉHO PORADCU

 • Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí. 

 • Konzultácie poskytuje nielen žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom a učiteľom. 

 • V náplni jeho práce je aj sprostredkovávanie prepojenia školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti. 

​Obsahom jeho práce v škole je predovšetkým partnerská komunikácia a spolupráca: 

 • s vedením školy 

 • školským psychológom 

 • koordinátorom  prevencie 

 • s pedagógmi 

 • s triednymi učiteľmi 

 • so žiakmi (práca s nadanými, talentovanými, integrovanými alebo problémovými deťmi v oblasti voľby povolania) 

 • s rodičmi 

 • s centrami pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie 

 • s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 

 • so strednými školami (poskytovanie informácií, návšteva jednotlivých škôl, prezentácia). 

  

 1. Vykonáva príslušnú administratívnu agendu. 

 1. Realizuje kariérne poradenstvo (organizuje besedy najmä pre žiakov končiacich školu, pomáha ich usmerniť v profesijnej orientácii, sprostredkováva im potrebné množstvo informácií, koordinuje exkurzie do škôl). 

 1. Vedie evidenciu žiakov končiacich školskú dochádzku v ZŠ a spracováva podklady a prehľady o profesijnej orientácii žiakov. 

 1. Zodpovedá za predloženie prihlášok riaditeľovi školy v súlade so záväznými a vyhláškou danými termínmi a  prihlášky včas odosiela na stredné školy. 

 1. V prípade neprijatia žiaka na strednú školu pomáha pri reorientácii žiaka a zaslaní náhradnej prihlášky. 

 1. Kompletizuje prehľady o umiestnení žiakov. 

 1. Na evidenciu a spracovanie informácií využíva výpočtovú techniku a programy Proforient. 

 1. Výchovný poradca sa permanentne vzdeláva a zvyšuje si kvalifikáciu. 

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
  9.mája 740/7
  083 01 Sabinov
 • 051/4521 639

Fotogaléria