Hlavné menu

Počet návštev: 4287152
 • Pár postrehov z tohto programu...
  27.05.2014 10:16 | viac »
 • autor – Správca 0277
  Cieľom projektu je skvalitnenie systému výučby na základných a stredných školách a podporou informačných a komunikačných technológií. Prostredníctvom e – Learnigového portálu môžu zúčastnené školy komunikovať a navzájom si vymieňať vypracované výukové materiály.
  27.05.2014 10:03 | viac »
  • celkový počet 380 žiakov, do 1. ročníka nastúpilo 31 žiakov
  • vyučujú sa v 17 triedach, 4 odborné učebne (informatika, fyzika, dielne, telocvičňa)
  • fungujú tri šk. zariadenia:            školský klub detí
  školské stredisko záujmovej činnosti
  školská jedáleň ...
  27.05.2014 09:32 | viac »
 • V školskom roku 2006/2007 odišlo 66 žiakov, z toho:
  8-ročné gymnázia       -           2 žiaci
  Gymnázia                   -           14 žiakov
  Stredné odborné školy-          32 žiakov
  Str. odb. učilištia
              študijné odb.   -           12 žiakov
              učebné odb.    -           5 žiakov
  odborné učilištia         -           1 žiačka
  27.05.2014 09:30 | viac »
 • Dňa 17. 5. 2007 sme si pripomenuli 15. výročie založenia našej školy. Toto výročie sme začali sláviť slávnostnou sv. omšou. Oslava pokračovala v MsKS pestrým programom, ktorý pripravili naši žiaci pod vedením skvelých pedagógov.
  27.05.2014 09:29 | viac »
 • V IV. medzinárodnej výtvarnej súťaže žiakov základných škôl reprezentovali práce 70 žiakov, najúspešnejšia bola práca Anny Ferencovej „Od čierneho k severnému“ ocenená primátorom mesta – P. Molčanom.
   
  27.05.2014 08:39 | viac »
 • 18.5.2007 – okresné kolo – atletika cezpoľný beh
  1. miesto v skoku do diaľky – Pavol Kandráč 9.C
  1. miesto v behu na 800 m – Zuzana Lukáč – Jacková
  2. miesto v behu na 1000 m – Pavol Kandráč
  2. miesto – skok do výšky – Katarína Kušnírová 8.B
  2. miesto v behu na 600 m – Dominik Horňák 9.B
  3. miesto v cezpoľnom behu :
                                     Zuzana Lukáč – Jacková 9.C
                                     Mária Andrejová 7.C
                                     Aneta Falatová 8.B
  3. miesto na 1000 m – Matej Marcinčin 9.A ...
  27.05.2014 08:38 | viac »
 • Žiaci školy sú zapojení do výchovného projektu, kde sa majú príležitosť oboznámiť sa s históriou sukne, históriou krojov v jednotlivých regiónoch.
  27.05.2014 08:36 | viac »
 • Celodiecézna súťaž dňa 24.5.2007 v Prešove
  Dávid Olejár 4.A – 1. miesto
  AnnaMária Homzová 3.B – 2. miesto
  pripravila: Mgr. Mária Zborayová 
  27.05.2014 08:30 | viac »
  • medzinárodná korešpondenčná súťaž
  úspešnými riešiteľmi za rok 2007 boli žiaci:
              Miriam Konečná         2. roč.
              Lenka Pribulová         3.A
              AnnaMária Homzová 3.B
              Vladimír Šoltýs          3.B
              Mária Tulejová           4.A
              Ladislav Janiga           5.B
  27.05.2014 08:29 | viac »
 • Z Anglického jazyka
              3. miesto –      Jana Reváková 9.B
                                     Škvarlová Jana 7.B
              pripravila: Mgr. Anna Tumidalská
  Z Biológie „Poznaj a chráň“
              2. miesto -       Marek Šoltýs 8.B
              1. a 4. miesto – Jana Reváková 9.B – krajské kolo
              5. miesto -       Marek Šoltýs 8.B – krajské kolo
              3. miesto -       Branislav Švec 8.B
  5. miesto patrilo aj žiačkam: Magdaléne Kropiľakovej
                                                             Natálii Markovej 8.B
                                                             Lívii Slaninkovej ...
  27.05.2014 08:28 | viac »
 • Z Anglického jazyka
              3. miesto –      Jana Reváková 9.B
                                     Škvarlová Jana 7.B
              pripravila: Mgr. Anna Tumidalská
  Z Biológie „Poznaj a chráň“
              2. miesto -       Marek Šoltýs 8.B
              1. a 4. miesto – Jana Reváková 9.B – krajské kolo
              5. miesto -       Marek Šoltýs 8.B – krajské kolo
              3. miesto -       Branislav Švec 8.B
  5. miesto patrilo aj žiačkam: Magdaléne Kropiľakovej
                                                             Natálii Markovej 8.B
                                                             Lívii Slaninkovej ...
  27.05.2014 08:28 | viac »
 • 12. – 16. marec
  Prebiehal formou prednášok, filmov počas vyučovania hlavne na predmetoch občianska výchova, výtvarná výchova, dejepis, ale aj literatúra.
  Po škole boli nástenky s plagátovou výzdobou, neskôr žiaci prezentovali vlastnú tvorbu na danú tému.
  27.05.2014 08:26 | viac »
 • 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Teleprojekt Pošta pre Ježiša kríž získali žiaci Dávid Mikolaj 9.B, Zuzana Kovalíková 4.A.
  Pripravil Ing. Jozef Kovalík.
   
  27.05.2014 08:26 | viac »
 • 20. 3. 2007 konalo sa okresné kolo.
  žiačky: Magdaléna Kropiľáková a Natália Marková a Anna Slaninková 8.B
                          získali 5. miesto
  pripravovala: Ing. Mgr. Mária Palenčárová
  1. miesto v triednom kole biblickej olympiády získali žiaci 7.A triedy
  27.05.2014 08:25 | viac »
 • Dňa 21. 3. 2007 p. uč. Mária Boriščáková so žiakmi z krúžku – Pohrajme sa s históriou navštívili Židovskú synagógu v Prešove.
  Žiaci 9. ročníka pri preberaní tem. celku 1. a 2. sv. vojna sa zúčastnili exkurzie do židovskej synagógy, kde sa oboznámili s prvkami židovskej kultúry ale tiež s nesmiernym utrpením židov počas vojny v koncentračných táboroch a holokaustoch.
  27.05.2014 08:24 | viac »
 • Ocenení žiaci: Jana Janičinová 6.B – prednes prózy
                          Lívia Slaninková 8.B – prednes prózy
                          Anna Ferencová 7.C – vlastná tvorba
  27.05.2014 08:22 | viac »
 • okresné kolo súťaže v MsKS reprezentovali žiaci:
                         Tamara Tomašková – 4.A
                         Vojtech Horňák – 5.B
  žiakov pripravila p. uč. Mgr. Mária Mačeková
  3. miesto patrilo Márii Zborayovej – 3.A
  Ľubica Janičinová 9.B bola ocenená za hudobný doprovod
  Jana Janičinová 6.B bola ocenená za hlasový prejav
  27.05.2014 08:19 | viac »

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
  9.mája 740/7
  083 01 Sabinov
 • 051/4521 639

Fotogaléria