Hlavné menu

Počet návštev: 4287091
 • Žiaci Základnej umeleckej školy spríjemnili čakanie na najkrajšie sviatky v roku vianočným koncertom pod názvom – Počúvaj, znie už Tichá Noc ...
  04.04.2014 09:52 | viac »
 • Je prípravou na príchod Krista Pána, a tak aj neoddeliteľnou súčasťou vianočného obdobia, počas ktorého si pripomíname tajomstvo Pánovho príchodu.
  Zhŕňa v sebe 3 uhly pohľadu. Pánov príchod do Betlehema, kde prišiel v najhlbšej pokore ako malé dieťa, čím sa naplnilo očakávanie starozákonného ľudu Izraela.
  04.04.2014 09:47 | viac »
 • 4. decembra hneď zrána k nám zavítal ten najozajstnejší Mikuláš. Žiaci ho očakávali s nadšením v priestoroch telocvične.
  04.04.2014 09:42 | viac »
 • Športová činnosť našej školy sa sústreďuje na basketbalové turnaje usporiadané v rámci novootvoreného Sabinovského okresu. 
  04.04.2014 09:39 | viac »
 • Školský rok 1996/97 na všetkých školách sa začal v pondelok 2. septembra 1996.
  Tradične začíname sv. omšou. Po presune do školskej budovy prihovoril sa p. riaditeľ P. Hužvár.
  „ Cirkevné školstvo malo v dejinách významnú úlohu. Vzdelávanie na CZŠ aj naďalej bude vychádzať z cirkevných hodnôt, no zároveň bude rešpektovať súčasnú úroveň poznania.
  Hlavným cieľom je pripravovať žiakov, aby sa vedeli orientovať vo svete, v ktorom žijú a dokázali sa sebarealizovať. 
  04.04.2014 09:34 | viac »
 • V rámci duchovnej prípravy na nový školský rok 1996/1997 učitelia sa zúčastnili 3. dňovej duchovnej obnovy v rekreačnom stredisku Buče – Renčišov.
  Duchovnú obnovu viedol jezuita pater J. Osvald. Konala sa v dňoch 29.-30. Augusta 1996.
  04.04.2014 09:27 | viac »
 • Zoznam pracovníkov k 1. septembru 1996.
  04.04.2014 09:25 | viac »
 • V uplynulom školskom roku navštevovalo školu      žiakov. Žiaci boli rozdelení do 17 tried a dvoch odd. Školského klubu detí. Vyučovalo sa v troch variantoch. zameranie na výučbu cudzích jazykov a matematiky. Deti mali možnosť využívať počítačovú tech., pracovať s projektom Lego Dacta, venovať sa rôznym záujmovým činnostiam. 
  04.04.2014 09:15 | viac »
 • 20. mája sa v priestoroch školy uskutočnilo stretnutie všetkých pedagogických pracovníkov cirkevných škôl Košickej arcidiecézy – CELODIECÉZNY METODICKÝ DEŇ.
  Koná sa každoročne – na inej cirkevnej škole. Stretnutie začalo o 8:00 hod. slávnostnou svätou omšou v sabinovskom farskom kostole, kde sa prihovoril otec arcibiskup A. Tkáč a riaditeľ arcibiskupského šk. úradu p. Macák. ktorý všetkým zaželal tvorivú podnetnú a obohacujúcu pracovnú atmosféru.
  04.04.2014 09:12 | viac »
 • Z ďalekého Tokia priputovala do CZŠ sv. Jána Krstiteľa bronzová medaila a diplom z THE 26th INTERNATIONAL CHILDREN’S ART EXHIBITION.
  Za prácu „PRIATEĽKY“ ju získala žiačka 7. ročníka Lucia Červeňáková 
  04.04.2014 09:11 | viac »
 • 1.miesto v okresnom kole získali:
                                 Lucia Švačová
                                 Mária Zelinková
                                 Mária Kolarčíková
                                 Mária Kušnírová
                                 Zuzana Jacková
  Žiakov na súťaž pripravila p. uč. Sopčáková 
  04.04.2014 09:09 | viac »
 • Poznaj a chráň okresné kolo súťaže v odbor BOTANIKA
                                 3. miesto               -              Rudolf Dačo
                                 14. miesto             -              Vladimír Novotný
   odbor ZOOLÓGIA
                                 18. miesto             -              Tomáš Hanušín
  BIOLÓGICKÁ OLYMPIÁDA – úspešnými riešiteľmi v okr. kole boli :
                                 Tomáš Vojtko
                                 Mišo Mlynarčík
  RASTLINY A ZVIERATÁ NAŠÍCH LESOV
                                  1.miesto                        -              Jana Roháľová
   
  04.04.2014 09:08 | viac »
 • Dňa 15. júna 1996 sa uskutočnilo najväčšie celosvetové podujatie športu pre všetkých. Do toho podujatia sa aktívne zapojilo aj naše mesto, pričom naším súperom bolo mesto Stropkov.
  Tých aktivít, ktoré prinútili aspoň 15 min. srdiečko k zvýšenej frekvencií, bolo neúrekom. Začalo to minútou po polnoci slávnostným otvorením a nočnou diskotékou.
  04.04.2014 09:03 | viac »
 • Pod vedením p. uč. Mgr. A. Šurina zúčastnili sa žiaci okresného finále v basketbalovej lige.
                  Basketbalisti usporiadali celodiecézny turnaj, na ktorom domáci získali 1. miesto.
  Žiaci CZŠ boli úspešní na atletických pretekoch sabinovských škôl, kde celkovo umiestnili sa na 2. mieste.
  04.04.2014 09:01 | viac »
 • Na podnet p. vedúcej Mestského Múzea p. Márie Chmelárovej uskutočnil sa 4. ročník výtvarnej súťaže žiakov ZŠ.
  Tradične súťažnej prehliadky sa zúčastňujú ZŠ sv. Jána Krstiteľa, ZŠ Komenského, ZŠ 17. novembra, ZŠ Jarovnice, Pečovská Nová Ves, Šar. Michaľany a Gymnázium v Sabinove.
  04.04.2014 09:00 | viac »
 • Dňa 8. júna 1996 sa dievčatá Lucia Goliášová, Zuzana Varzalová a Zdenka Lukačíková žiačky 7.A triedy, zúčastnili diecézneho kola Biblickej súťaže, ktorú organizovalo oslavné katechetické stredisko a Centrum voľného času v Bardejove. 
  04.04.2014 08:57 | viac »
 • Matematické a fyzikálne olympiády stávajú sa populárnymi aj medzi žiakmi našej školy.
  Do matematickej zapojilo sa 19 žiakov. 
  04.04.2014 08:53 | viac »
 • Víťazná práca žiaka Juraja Vrábla ... 
  04.04.2014 08:49 | viac »
 • V literárnej súťaži Nová šanca žiačka Zuzana Grešová získala I. miesto.
  Do 4. ročníka súťaže – Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, poriadanej MŠ, MK, MS, ML, SSP, ŠPÚ, JÚ Ľ.Štúra SAV sa z našej školy zapojili 5 žiaci, a to Mária Jurková 7.B, Juraj Vrábel 7.B, Veronika Goliášová 5.B, Marek Greš 4.B a Lucia Jurková 5.B. ....
  04.04.2014 08:47 | viac »
 • V tomto šk. roku sme sa úspešne zapojili do súťaží.
  30. januára 1996 prebehlo školské kolo. Zúčastnilo sa ho 24 žiakov. Piati žiaci postúpili do obvodového kola a získali pekné miesta.
  04.04.2014 08:42 | viac »
 • 28. marca uskutočnilo sa školské kolo tradičnej súťaže. Zo súťažiacich škola vybrala najlepších, ktorí reprezentovali školu v okresnom kole.
                  M. Kušnírová – 6.B
                  V. Tuptová, Z. Tuptová – 2.B, 3.B
                  Z. Kuchár – 6.A
                  M. Blichárová – 5.A
                  V. Goliašová – 5.A
  Títo žiaci úspešne reprezentovali aj v súťaži „ Spievaj že si, spievaj“.
  04.04.2014 08:40 | viac »
 • Dlhé februárové zimné večery si žiaci spríjemnili výrobou veselých, pestrých, nevšedných masiek, s ktorými vystúpili na školskom karnevale.
  04.04.2014 08:39 | viac »

Novinky

Kontakt

 • CZŠ sv. Jána Krstiteľa
  9.mája 740/7
  083 01 Sabinov
 • 051/4521 639

Fotogaléria